παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ » ΕΥΣΠΕΔ


Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) συστάθηκε με το Νόμο 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267/3.12.2007) και ειδικότερα με τα άρθρα 5, 10, 12 και 18 αυτού. Με την ΚΥΑ 19883/2008 (ΦΕΚ Β΄ 1957/23.9.2008), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 15078/2012 (ΦΕΚ Β΄ 980/29.3.2012), καθορίστηκαν η διάρθρωση και οι αρμοδιότητές της. Ο καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων της Υπηρεσίας αναφέρονται στην ΚΥΑ 23813/2009 (ΦΕΚ 1170/17 Ιουνίου 2009).

Αναπτυξιακό Συνέδριο Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 


Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Πολιτική της Συνοχής 2014-2020 – Τομέας Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ο σχεδιασμός και η κατάρτιση του αναπτυξιακού προγραμματισμού της περιόδου 2014-2020 για την χώρα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του αναπτυξιακού προγραμματισμού θα περιγραφεί στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ – νέο ΕΣΠΑ), οι διαπραγματεύσεις για το οποίο, με τους Ευρωπαίους Εταίρους, βρίσκονται σε εξέλιξη.
Ο Σχεδιασμός του ΣΕΣ για τον Τομέα του Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στοχεύει στην κάλυψη των πραγματικών αναγκών της χώρας σε υλικές και άυλες επενδύσεις, βασίζεται κυρίως στα παρακάτω κείμενα:

  •  Στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
  •  Στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014
  •  Στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα Ταμεία της Ε.Ε (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας). Τα σχέδια κανονισμών, μετά από διαπραγμάτευση με τα Κράτη Μέλη (ΚΜ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκονται σε τελική μορφή πριν την έγκρισή τους από την Επιτροπή.
  •  Στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), στο οποίο καθορίζονται οι προτεραιότητες του προϋπολογισμού της ΕΕ για τα έτη 2014-2020. Για το ΠΔΠ έχει επέλθει συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (27 ΚΜ) τον Φεβρουάριο 2013 και βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
  •  Στο 7ο Πρόγραμμα Δράσης (ΠΔΠ) για το Περιβάλλον

Η αρχική θέση των Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη συμφώνου εταιρικής σχέσης και προγραμμάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 αποτυπώνονται στο «Position paper», που εκδόθηκε τον Νοέμβριο 2012.

Σε συνέχεια της 1ης Εγκυκλίου, για τον Σχεδιασμό και την Κατάρτιση του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιόδου 2014 – 2020, που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2012 από το Υπ. Α.Α.Υ.Μ.&Δ., κατατέθηκαν, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του ΥΠΕΚΑ (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.):

Στη συνέχεια, η Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. απέστειλε, προς το ΥΠ.Α.Α.Υ.Μ & Δ, Συνοπτικό Σχέδιο Κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής για τους Τομείς Περιβάλλοντος & Ενέργειας, το οποίο περιλήφθηκε στο συνολικό Κείμενο, ευθύνης ΥΠΑΑΜΥΔ, και καταρτίστηκε η 2η Εγκυκλίος του ΥΠ.Α.Α.Υ.Μ & Δ., που απευθύνθηκε προς όλες τις Εθνικές και Περιφερειακές Αρχές Προγραμματισμού και Σχεδιασμού (τέλος Μαρτίου 2013).

Με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ συστάθηκαν και στελεχώθηκαν, στο ΥΠΕΚΑ, οκτώ (8) Θεματικές Ομάδες Εργασίας (ΘΟΕ), για την προετοιμασία της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, οι οποίες λειτουργούν υπό τον συντονισμό της Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. έως την έγκριση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Η 1η συνεδρίαση των ΘΟΕ, σε ολομέλεια, πραγματοποιήθηκε στις 11 Απριλίου 2013 (παρουσιάσεις) ενώ ακολούθησαν συνεδριάσεις των 8 Ομάδων, με σκοπό την ανταπόκριση του ΥΠΕΚΑ στην 2η Εγκύκλιο του Υπ. Α.Α.Υ.Μ&Δ.

Στελέχη της Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. συμμετείχαν, ως εκπρόσωποι του ΥΠΕΚΑ, στα περισσότερα από τα Περιφερειακά Αναπτυξιακά Συνέδρια, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 Περιφέρειες, για τον προγραμματισμό της περιόδου 2014-2020, παρουσιάζοντας της θέσεις του Υπουργείου.

Το 1ο εθνικό αναπτυξιακό συνέδριο προγραμματικής περιόδου 2014-2020, πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο 2013 με ευθύνη του ΥΠ.Α.Α.Υ.Μ & Δ.και ακολούθως, στις 21-05-2013, διοργανώθηκε, με ευθύνη της Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. το Αναπτυξιακό Συνέδριο του ΥΠΕΚΑ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω αναφερόμενων, συντάχθηκε και διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης το κείμενο με τις «Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής στους τομείς πολιτικής αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ». Το κείμενο αυτό είναι αποτέλεσμα των εργασιών των Θεματικών Ομάδων Εργασίας (ΘΟΕ), καθώς και των συμπερασμάτων του Αναπτυξιακού Συνεδρίου του ΥΠΕΚΑ και συντάχθηκε σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής στον τομέα του περιβάλλοντος, της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής, που περιλαμβάνονται στις παρ. 3.3.3. και 3.3.4.2. της 2ης εγκυκλίου και ακολουθεί τη δομή και το περιεχόμενο του κεφ. 5 αυτής.

Για παρατηρήσεις, σχόλια, απόψεις στείλτε e-mail στο eysped@mou.gr.

 

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2009-2014.

Η Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. έχει οριστεί αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ (Programme Operator) για τη διαχείριση Θεματικών Πεδίων των Περιοχών Προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) είναι μια οικονομική ένωση τριών ευρωπαϊκών χωρών (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν), οι οποίες έχουν συνάψει ειδική συμφωνία συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ορισμένους τομείς, όπως Κοινωνική Πολιτική, Περιβάλλον κ.λπ.
Στο πλαίσιο του ΕΟΧ υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία περιλαμβάνονται σε ειδικό χρηματοδοτικό μηχανισμό (ΧΜ) για την περίοδο 2009 – 2014. Η Ελλάδα υπέγραψε, το Νοέμβριο του 2011, Μνημόνιο Κατανόησης με τις τρεις (3) δότριες – χώρες του ΕΟΧ, στο οποίο έχει περιληφθεί «Προγραμματική Περιοχή» με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων», στο πλαίσιο του Τομέα Προτεραιότητας «Περιβαλλοντική Προστασία και Διαχείριση». Η προϋπολογισμένη συμμετοχή του ΧΜ του ΕΟΧ, για τη συγκεκριμένη Προγραμματική Περιοχή για την Ελλάδα, ανέρχεται στα 9.510.000,00 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε συνολικό ύψος προϋπολογισμού 11.188.000,00 ευρώ. Το σχετικό Πρόγραμμα έχει στόχο να συμβάλει στη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ περιλαμβάνει και «Προκαθορισμένο Έργο» με τίτλο «Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Παρακολούθησης Θαλάσσιων Υδάτων».
Η Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ., στο πλαίσιο των υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων της, κατέστρωσε, κατόπιν ευρείας δημόσιας διαβούλευσης Σχέδιο Προγράμματος για την ως άνω Προγραμματική Περιοχή, το οποίο, τον Ιούλιο του 2012, υπέβαλε ως όφειλε η χώρα μας, σε τελική μορφή, προς έγκριση στο Γραφείο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ, ενώ παράλληλα εκπόνησε και υπέβαλε στην αρμόδια αδειοδοτούσα Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, τον Φάκελο Περιβαλλοντικού Προελέγχου του Προγράμματος στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Αρχής Προγραμματισμού όπως προκύπτουν από την Οδηγία 2001/42 περί Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.

Σχέδιο Προγράμματος "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων & Εσωτερικών Υδάτων".
 

Αξιολόγηση Εκθέσεων Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η ΕΥΣΠΕΔ:

  • αξιολογεί τις Εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, που προβλέπονται στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) έγκρισης των Στρατηγικών Mελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013
    Διαδικασία Αξιολόγησης
  • δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων.

 

Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ)
Συνεργασία - Υποστήριξη

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων, με βάση τις αρμοδιότητές της, υποστηρίζει τη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, ως δικαιούχων πράξεων του ΕΣΠΑ για την αποτελεσματική εφαρμογή της Εθνικής και Κοινοτικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής.

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης (monitoring) της κατάστασης διατήρησης των ειδών και τύπων οικοτόπων, που υλοποιούν στις περιοχές ευθύνης τους οι ΦΔΠΠ, η Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ διοργάνωσε εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Ενιαία προσέγγιση στη μεθοδολογία συγκέντρωσης δεδομένων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ & 79/409/ΕΟΚ», το οποίο, μεταξύ των άλλων, περιελάμβανε εκτεταμένες «εργασίες πεδίου».
 

Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας

Έγκριση τεύχους Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ».

Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό για το έργο με τίτλο «Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας» 

Επικοινωνία
Iτέας 2 ΚΑΙ Ευρυτανίας, Τ.Κ. 11523, ΑΘΗΝΑ
Fax: 213 1501045
Τηλεφωνικός κατάλογος της Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.

 Επιστροφή

 

| | | | | | |