ΔΟΚΚ/Α - Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ) του άρθρου 7 παρ. 11 του ν. 4030/11

 Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ) του άρθρου 7 παρ. 11 του ν. 4030/11.

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο.