ΔΟΚΚ/Α - Έγγραφο 10636/2-3-2012 "Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν. 4030/11 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις»"

 Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν. 4030/11 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις»

Δείτε το σχετικό αρχείο.