ΔΟΚΚ/Α+Β - Έγγραφο 5298/8-3-2012. «∆υνατότητα χορήγησης άδειας δόµησης σε συνιδιοκτησίες µε αυθαίρετα κτίσµατα»

 Δυνατότητα χορήγησης άδειας δόμησης σε συνιδιοκτησίες με αυθαίρετα κτίσματα σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4014/11 και του άρθρου 23 του ΓΟΚ/85

Έγγραφο 5298/8-3-2012