Γεν.Γραμμ.Χ.και Α.Π - Προανακοίνωση νομοθετικής ρύθμισης σχετικά με το Μητρώο Μηχανικών (παρ. 1 άρθρου 8 του ν. 4030/11)

Προανακοίνωση νομοθετικής ρύθμισης σχετικά με το Μητρώο Μηχανικών (παρ. 1 άρθρου 8 του ν. 4030/11)

δείτε το σχετικό έγγραφο αρ. πρωτ. 773/23-3-2012