Διευκρινιστικές Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 40 του ν. 4495/2017