παρέχεται από
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
φωτογραφικό υλικό: Ροδάνθη Σεντούκα
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ » ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Ο έλεγχος των κατασκευών για τις οποίες απαιτείται άδεια δόμησης, πραγματοποιείται από τους Ελεγκτές Δόμησης
 

Από την Πέμπτη 1η Μαρτίου 2012 ξεκινά η εφαρμογή του νόμου «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών» (Ν. 4030/2011).
Με το νέο νόμο απλοποιούνται οι διαδικασίες αδειοδότησης, καθώς οι Υπηρεσίες Δόμησης χορηγούν
- την Έγκριση Δόμησης εντός πέντε (5) ημερών (μετά από έλεγχο μόνο του τοπογραφικού διαγράμματος, του διαγράμματος δόμησης και των αποδεικτικών καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού),
- την Άδεια Δόμησης εντός δύο (2) ημερών (χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, αλλά μόνο με έλεγχο πληρότητας υποβολής των απαιτούμενων μελετών και δικαιολογητικών), με την οποία είναι δυνατό να ξεκινήσουν οι οικοδομικές εργασίες. Οι παραπάνω μελέτες υποβάλλονται πλέον με αποκλειστική ευθύνη των μελετητών μηχανικών.
Σχετικά έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 7533 «Διαδικασία έντυπης υποβολή Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης» (ΦΕΚ Β΄ 251) με την οποία καθορίζονται τα νέα Έντυπα Δόμησης.

Παράλληλα οι Υπηρεσίες Δόμησης παύουν να έχουν αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή του ελεγκτικού έργου, το οποίο πλέον ανατίθεται στους Ελεγκτές Δόμησης. Για τους Ελεγκτές Δόμησης έχουν εκδοθεί:
1. Η κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός κατηγοριών Ελεγκτών Δόμησης, εξεταστέας ύλης, φορέα και διαδικασίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Ελεγκτή Δόμησης» (ΦΕΚ Β’ 252), στην οποία καθορίζεται η διαδικασία για την απόκτηση άδειας Ελεγκτή Δόμησης.
2. Η κοινή υπουργική απόφαση «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης» (ΦΕΚ Β΄ 465), στην οποία ορίζεται ο ακριβής αριθμός των απαιτούμενων ελέγχων ανά κατηγορία και είδος οικοδομικού έργου, η διαδικασία ορισμού Ελεγκτή Δόμησης, οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις για τη διενέργεια των ελέγχων, αλλά και τα ακριβή σημεία ελέγχου ανά στάδιο και κατηγορία ελέγχου.
Επίσης, έχει εκδοθεί Πρόσκληση (οικ.315/23.02.2012), για την υποβολή αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από 1η Μαρτίου 2012, όσων επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια Ελεγκτή Δόμησης και να εγγραφούν στο οικείο Μητρώο.
Οι υποψήφιοι πρέπει:
- να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί ή πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικοί, με αναγνωρισμένα τα επαγγελματικά τους προσόντα στη χώρα μας,
- να διαθέτουν τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (δικαίωμα διενέργειας ελέγχων σε κτίρια συνολικής επιφάνειας μικρότερης ή ίσης 1.000 τ.μ.) ή τουλάχιστον τετραετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (δικαίωμα διενέργειας ελέγχων σε κτίρια συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης των 1.000)τ.μ.) σε θέματα μελέτης ή επίβλεψης ή κατασκευής κτιρίων,
- να επιτύχουν σε εξετάσεις, οι οποίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στις 12 Μαρτίου 2012. Στο Παράρτημα της παραπάνω απόφασης καθορίζεται το περιεχόμενο της ύλης των εξετάσεων.
* Εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι ή οι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

> ΝΕΟ: Χρήσιμες ερωτήσεις-απαντήσεις για τη διενέργεια του ελέγχου

> ΝΕΟ: Αίτηση επιβλέποντα μηχανικού στην ΥΔΟΜ για ορισμό Ελεγκτή Δόμησης

> ΝΕΟ: Αίτηση ΥΔΟΜ προς ΕΥΕΔ για ορισμό Ελεγκτή Δόμησης

> ΝΕΟ: Εγχειρίδιο χρήσης για την υποβολή αίτησης.

> ΝΕΟ: Εφαρμογή νόμου 4030/2011 (Α' 249) " Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις"

> Υποβολή αίτησης για Ελεγκτής Δόμησης.
(Για την υποβολή αίτησης απαιτείται η χρήση των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων του ΥΠΕΚΑ.)

> Διαδικασία απόκτησης κωδικών (σε περίπτωση που δεν υπάρχουν).

Το έργο των Ελεγκτών Δόμησης παρακολουθείται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης (ΕΥΕΔ), η οποία ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ) της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΕΠΕ).

Επικοινωνία: eyed@prv.ypeka.gr

Fax: 210 8707870
 


 

| | | | | |