ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ

 

Συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Ομάδα Υποστήριξης Δήμων (ΟΥΔ) με στόχο την αμεσότερη συνεργασία με τη ΚΕΔΕ και τους Δήμους της χώρας. Στo πλαίσιο αυτής της προσπάθειας κρίθηκε απαραίτητο να εκσυγχρονιστεί ο τρόπος επικοινωνίας των ΟΤΑ με το Υπουργείο και η δημιουργία βάσης δεδομένων που θα συμβάλει στην εξαγωγή συμπερασμάτων σημαντικών για το σχεδιασμό και προγραμματισμό έργων και δράσεων οργανισμών και φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο.
Σε πρώτη φάση οι Δήμοι προτρέπονται να υποβάλλουν τα προς εξέταση θέματα σύμφωνα με αυτό το έντυπο και να το αποστείλουν στο protocol@prv.ypeka.gr.