παρέχεται από
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΚΙΟΤO
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΒΑΔΑΣ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ
ΦΘΟΡΙΟΥΧA ΑΕΡΙA ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
ΜΗΤΡΩΟ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ » ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ » ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 

Αεροπορικές μεταφορές και εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 

Οι αεροπορικές μεταφορές είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πηγές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η πτήση ενός επιβάτη από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη με επιστροφή παράγει περίπου την ίδια ποσότητα εκπομπών που παράγει ο μέσος πολίτης της Ε.Ε. για να θερμάνει το σπίτι του για έναν ολόκληρο χρόνο.

Οι άμεσες εκπομπές από τις αεροπορικές μεταφορές αντιστοιχούν περίπου στο 3% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ε.Ε. Η μεγάλη πλειονότητα των εκπομπών αυτών προέρχεται από τις διεθνείς πτήσεις.

Μέχρι το 2020, οι παγκόσμιες εκπομπές από τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές αναμένεται να είναι περίπου 70% υψηλότερες από τις αντίστοιχες του 2005, ακόμα και αν βελτιωθεί η αποδοτικότητα των καυσίμων κατά 2% ετήσια. Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) προβλέπει πιθανή περαιτέρω αύξηση μέχρι το 2050 κατά 300- 700%.

Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) και αεροπορικές μεταφορές

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει δράση για τη μείωση των εκπομπών από τις αεροπορικές μεταφορές στην Ευρώπη και συνεργάζεται με τη διεθνή κοινότητα για την ανάπτυξη μέτρων με παγκόσμια εμβέλεια.

Από τις αρχές του 2012 οι εκπομπές από όλες τις πτήσεις από, προς και εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ο οποίος συμπεριλαμβάνει τα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε. και επιπλέον την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, συμπεριλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ). Από τις αρχές του 2014 συμπεριλήφθηκε στο ΣΕΔΕ και η Κροατία.

Η νομοθεσία (Οδηγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας») εφαρμόζεται τόσο σε ευρωπαϊκές όσο και σε μη ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες.

Για να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία μέτρων που στοχεύουν στις εκπομπές από τις αεροπορικές μεταφορές, βασισμένων σε μια παγκόσμια αγορά, οι απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) ανεστάλησαν για τις πτήσεις του 2012 από και προς μη ευρωπαϊκές χώρες.

Για την περίοδο 2013-2016 έχει, επίσης, τροποποιηθεί η νομοθεσία (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 421/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, ενόψει της εφαρμογής έως το 2020 μιας διεθνούς συμφωνίας για τη θέσπιση ενός ενιαίου παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου σχετικά με τις εκπομπές που οφείλονται στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές»), έτσι ώστε μόνο οι εκπομπές από τις πτήσεις εντός του ΕΟΧ να υπάγονται στο ΣΕΔΕ. Επίσης, ισχύουν εξαιρέσεις για τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών με χαμηλές εκπομπές.

Η Ε.Ε. έκανε αυτή την τροποποίηση στη νομοθεσία μετά από συμφωνία με το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organisation - ICAO), τον Οκτώβριο του 2013, προκειμένου να δώσει το χρονικό περιθώριο να αναπτυχθεί μέχρι το 2016 ένας μηχανισμός που θα λαμβάνει μέτρα για τις εκπομπές από τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές, βασισμένα σε μια παγκόσμια αγορά (market-based) και θα εφαρμοστεί από το 2020. Η συμφωνία αυτή ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιων πιέσεων από την Ε.Ε. για δράση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 421/2014, προβλέπεται για την Επιτροπή να υποβάλει σχετική αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την έκβαση της Συνέλευσης του ICAO το 2016 και να προτείνει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν με ισχύ από το 2017, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις.

Δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών αεριων θερμοκηπίου σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών

Όπως οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις που υπάγονται στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ), έτσι και οι αεροπορικές εταιρείες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα, που καλύπτουν ένα ορισμένο επίπεδο εκπομπών CO2 από τις πτήσεις που πραγματοποιούν κάθε χρόνο.

Σε επίπεδο Ε.Ε., τα δωρεάν δικαιώματα αεροπορικών μεταφορών κατανέμονται σε περισσότερους από 900 φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που υπέβαλαν αίτηση για δωρεάν κατανομή, έχοντας ως αναφορά τα δεδομένα των επαληθευμένων τονο-χιλιομέτρων τους για το έτος 2010.

Η δωρεάν κατανομή υπολογίζεται με βάση τις τιμές αναφοράς που καθορίστηκαν το 2011 στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ. Στην τρίτη φάση του ΣΕΔΕ (2013 - 2020), μια αεροπορική εταιρεία λαμβάνει 0,6422 δικαιώματα ανά 1.000 τονο-χιλιόμετρα πτήσεων.

Οι τιμές αναφοράς υπολογίστηκαν διαιρώντας το συνολικό διαθέσιμο ετήσιο ποσό των δωρεάν δικαιωμάτων με το άθροισμα των τονο-χιλιομετρικών δεδομένων που συμπεριλήφθηκαν στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών. Οι αιτήσεις των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών βασίστηκαν σε ανεξάρτητα επαληθευμένα στοιχεία δραστηριότητας τονο-χιλιομέτρων για το ημερολογιακό έτος 2010.

Η κατανομή των δωρεάν δικαιωμάτων σε κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών πραγματοποιείται από τα κράτη μέλη. Κάθε κράτος μέλος υπολογίζει την κατανομή πολλαπλασιάζοντας την τιμή αναφοράς με τα επαληθευμένα στοιχεία για τα τονο-χιλιόμετρα του 2010 για κάθε επιλέξιμο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών που αιτείται.

Με την ΚΥΑ 57495/2959/Ε103 (ΦΕΚ 2030/Β’/29.12.2010) έγινε η τροποποίηση της ΚΥΑ 54409/2632/2004 (ΦΕΚ 1931/Β΄/27.12.2004) για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/101/ΕΚ στην εθνική νομοθεσία, προκειμένου να ενταχθούν οι αεροπορικές μεταφορές στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ).

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ανωτέρω ΚΥΑ και της Απόφασης 2011/638/ΕΕ της Επιτροπής, το Γραφείο Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Δ/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ γνωστοποίησε τα ονόματα των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που κατέθεσαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κατανομή δωρεάν δικαιωμάτων για το έτος 2012, καθώς και για την περίοδο 2013-2020, ως ακολούθως:

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 421/2014, και όσο αφορά στη δραστηριότητα για την περίοδο από 1.1.2013 έως την 31.12.2016, στους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που επωφελούνται από τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού, εκχωρείται αριθμός δωρεάν δικαιωμάτων μειωμένος κατ' αναλογία προς τη μείωση της υποχρεωτικής παράδοσης δικαιωμάτων που προβλέπεται.

Κατά συνέπεια, ο ανωτέρω πίνακας κατανομής δωρεάν δικαιωμάτων στους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών, τροποποιήθηκε ως προς την ετήσια κατανομή δικαιωμάτων για την περίοδο 2013- 2016 ως ακολούθως:

 

Μοναδικός Αριθμός αναγνώρισης Φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών Ετήσια Κατανομή δικαιωμάτων 
2013-2016
20514 AEGEAN AIRLINES S.A. 396.419
34238 ASTRA AIRLINES S.A. 2.226
35729 Cassel Invest Limited 8
23232 CJSC "AEROSVIT AIRLINES" 131
19644 COSTAIR 10
35228 First Airways 9
31621 Jadayel Aviation Ltd 1
33560 Kenrick Ltd (MarvelAir Aircraft Management Ltd)  1
22404 OXY USA 1
34624 OLYMPIC AIR 208.642
21711 JSC "Orenburg  Airlines" 31
9012 S&K Bermuda Ltd 55
31109 SKY EXPRESS S.A. 2.956
9459 Universal Air Link Inc 13
24805 Yamal -
17957 GREENLEAF CORPORATION -

 

 

| | | | | |