ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2014
 
Η Ελλάδα πρόκειται να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, κατά το 1ο εξάμηνο του 2014 (Ιανουάριος – Ιούνιος 2014) για 5η φορά από την ένταξή της στην ΕΕ το 1981.

Βασικοί άξονες θεματολογίας της επικείμενης Ελληνικής Προεδρίας θα είναι:

  • η Διεύρυνση, με ειδικότερη έμφαση στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων, στην περιφερειακή συνεργασία, στην προώθηση θεσμών για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την δημοκρατία στην Ευρώπη και την ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας σε Περιφερειακό επίπεδο.
  • η Προώθηση της Ανάπτυξης και της Εργασίας μέσω της προώθησης των στόχων της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, της θεσμοθέτησης κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στα θέματα της ενέργειας με έμφαση στην ενεργειακή επάρκεια, καθώς επίσης της αυξημένης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ανάδειξης της Ευρώπης ως σημαντικό τουριστικό προορισμό.
  • τα Θέματα ανθρώπινης κινητικότητας μέσω της προώθησης μιας ανοιχτής και ασφαλούς Ευρώπης στην υπηρεσία των πολιτών της, στο πλαίσιο του Προγράμματος της Στοκχόλμης για την πολιτική και την επιχειρησιακή ατζέντα της ΕΕ στους τομείς της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς επίσης της προώθησης μίας ενιαίας προσέγγισης στη μετανάστευση και το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, με δίκαιη κατανομή βαρών μεταξύ των Κρατών Μελών.

Στον τομέα του Περιβάλλοντος, το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνεργάζεται με τις άλλες δύο Προεδρίες του τρίο (Ιρλανδία – α’ εξάμηνο 2013 και Λιθουανία – β’ εξάμηνο 2013) για να οριστικοποιηθεί το πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας, και να εξασφαλιστεί η συνέχεια του Νομοθετικού έργου και των γενικότερων πολιτικών στοχεύσεων της ΕΕ, σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, κατά τη διάρκεια των 18 μηνών του τρίο (1 Ιανουαρίου 2013 – 31 Ιουνίου 2014). Σημαντικό στοιχείο στον προγραμματισμό αποτελεί το γεγονός ότι η Ελληνική Προεδρία συμπίπτει με μία μεταβατική περίοδο για την ΕΕ, με τις ευρωεκλογές τον Μάιο του 2014 και την ανανέωση των πολιτικών προσώπων στις θέσεις των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεπώς, το Νομοθετικό έργο που θα προωθηθεί κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, μέσω της συνεργασίας Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρω-Κοινοβουλίου, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το Μάρτιο του 2014.

Η περίοδος της Ελληνικής Προεδρίας στην ΕΕ συμπίπτει επίσης με μία περίοδο προβληματισμού για το μέλλον της ΕΕ. Η ΕΕ οφείλει να ενισχύσει τις προσπάθειές της για να δείξει στους Ευρωπαίους πολίτες, ότι είναι ικανή να αντιμετωπίσει την υφιστάμενη κρίση, μέσω ενισχυμένων θεσμών, εργαλείων συνεργασίας και κυρίως αλληλεγγύης, ώστε να εγγυηθεί ένα καλύτερο μέλλον για όλους, με έμφαση στην ανάπτυξη, τον σεβασμό στο περιβάλλον προς όφελος των μελλοντικών γενεών και την κοινωνική ευημερία.

Στο πλαίσιο αυτό, από νομοθετικής απόψεως, την Ελληνική Προεδρία στoν τομέα του Περιβάλλοντος θα απασχολήσει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η θαλάσσια χωροταξία και η ολοκληρωμένη διαχείριση του παράκτιου χώρου, θέματα αποβλήτων με έμφαση στη μεταφορά αποβλήτων και τη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών, καθώς επίσης η αναθεώρηση της Οδηγίας για τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, η διαχείριση των χημικών με έμφαση στην στρατηγική για τους ενδοκρινείς διαταράκτες, η αναθεώρηση των Οδηγιών για την ποιότητα του αέρα και για την Περιβαλλοντική Ευθύνη, θέματα περιορισμού επιπτώσεων από την εκμετάλλευση μη συμβατικών αερίων πηγών ενέργειας, η τροποποίηση του Κανονισμού για τα βιοκτόνα και, τέλος, θέματα βιοποικιλότητας με έμφαση στα ξενικά χωροκατακτιτικά είδη. Επίσης, κατά την διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να εκδώσει δύο Ανακοινώσεις στο πλαίσιο του Οδικού Χάρτη για την αποδοτικότητα των πόρων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», οι οποίες θα αφορούν στην «Αειφορία στον τομέα των Κατασκευών» και στην «Αειφορία στον τομέα των Τροφίμων», ζητήματα τα οποία αμφότερα παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα.

Σε διεθνές επίπεδο, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας στην ΕΕ, αναμένεται να συνεχιστεί η προετοιμασία για τη διαμόρφωση των κοινοτικών θέσεων και προτεραιοτήτων ενόψει της Συνέλευσης των Μερών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιολογική Ποικιλότητα, τον Οκτώβριο του 2014, και της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2014, ενόψει της υιοθέτησης του νέου νομικά δεσμευτικού εργαλείου που θα διαδεχθεί το Πρωτόκολλο του Κιότο, το 2015. Τέλος, θα συνεχιστεί η παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων που ελήφθησαν από τη διεθνή κοινότητα κατά τη Διάσκεψη Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Ρίο+20», η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2012 στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, καθώς επίσης η προετοιμασία της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2015, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (2000-2015) και θα ξεκινά η περίοδος υλοποίησης των Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (2015-2030), οι οποίοι θα αφορούν όλες τις χώρες ανεξαρτήτως επιπέδου ανάπτυξης, με σκοπό την αντιμετώπιση της φτώχειας μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης, της πράσινης οικονομίας και της αποδοτικής χρήσης των φυσικών πόρων.

Οι ανωτέρω προτεραιότητες αναμένεται να εξειδικεύονται σε μεγαλύτερο βάθος με την πάροδο του χρόνου και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς θα προχωρά και το έργο της Λιθουανικής Προεδρίας που ξεκινά την 1η Ιουλίου του 2013.

Σχετικά με τη διενέργεια και φιλοξενία Συναντήσεων κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, το ΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, πρόκειται να διοργανώσει και να φιλοξενήσει στην Αθήνα (Ζάππειο Μέγαρο) περιορισμένο αριθμό δράσεων, όπως το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, παράλληλα με το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας (22-24 Μαϊου 2014), τη Συνάντηση Διευθυντών Νερών και τη Συνάντηση Διευθυντών Δασών. Επιπλέον θα φιλοξενήσει τις Άτυπες Συναντήσεις Συμβούλων Περιβάλλοντος της Ομάδας Εργασίας «Περιβάλλον» και Συμβούλων της Ομάδας Εργασίας «Διεθνών Περιβαλλοντικών Θεμάτων για την Κλιματική Αλλαγή» του Συμβουλίου της ΕΕ.

Για την καλύτερη προετοιμασία του ΥΠΕΚΑ και των Υπηρεσιών του ενόψει της ανάληψης και διενέργειας της Ελληνικής Προεδρίας στην ΕΕ, στους τομείς του περιβάλλοντος, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κλιματικής αλλαγής, έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί Συντονιστική Ομάδα Εργασίας, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματέως Περιβάλλοντος, κ. Ευαγγελίδου Μαρίας, με στόχο τον συντονισμό των θεμάτων περιβαλλοντικού χαρακτήρα και αειφόρου ανάπτυξης αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ που σχετίζονται με την Ελληνική Προεδρία. Τέλος, έργο της αποτελεί η συνεργασία του ΥΠΕΚΑ με το Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας του ΥΠΕΞ , τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ και τις υπόλοιπες Μόνιμες Ελληνικές Αντιπροσωπείες στο εξωτερικό. Επιπλέον θα προωθήσει εισηγήσεις επί οργανωτικών και άλλων θεμάτων προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.