παρέχεται από
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΘΟΡΥΒΟΣ – ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (INSPIRE)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE
COP 19 Athens
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ » ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ » ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ PCB
 MMLinks
Εκτύπωση   Ελαχιστοποίηση
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ PCB
Τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια και τριφαινύλια (PCB/PCT) είναι ελαιώδεις σύνθετες χημικές ουσίες που είχαν χρησιμοποιηθεί ευρύτατα στο παρελθόν λόγων των μοναδικών φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων ως διηλεκτρικά υγρά σε μετασχηματιστές (Μ/Σ) και πυκνωτές, σε συστήματα μεταφοράς θερμότητας...
 

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, ανακοινώνεται η παράταση υποβολής των ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Ή ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ PCB. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 4η Ιουνίου 2014.  Όσοι κάτοχοι συσκευών/υλικών που περιέχουν PCB δεν έχουν μέχρι σήμερα ανταποκριθεί, καλούνται  να στείλουν άμεσα Δήλωση Καταγραφής των συσκευών και υλικών που έχουν στην κατοχή τους.

 

Γενικά

Τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια και τριφαινύλια (PCB/PCT) είναι ελαιώδεις σύνθετες χημικές ουσίες που είχαν χρησιμοποιηθεί ευρύτατα στο παρελθόν λόγων των μοναδικών φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων ως διηλεκτρικά υγρά σε μετασχηματιστές (Μ/Σ) και πυκνωτές, σε συστήματα μεταφοράς θερμότητας, ως πρόσθετα υδραυλικών ελαίων, ως επιβραδυντικά φλόγας και σε άλλες εφαρμογές. Τα PCB/PCT είναι τοξικές ενώσεις τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το υπέδαφος, τη χλωρίδα και την πανίδα.

Για την ορθολογικά περιβαλλοντική διαχείρισή τους, θεσπίστηκε η Οδηγία 96/59/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 7589/731/2000. Το 2003, με σκοπό την εφαρμογή του άρθρου 7 της ΚΥΑ 7589/731/2000, εκδόθηκε η ΚΥΑ 18083/1098 Ε.103/2003. Βάσει των παραπάνω, απαιτείται, μεταξύ άλλων, η δήλωση και καταγραφή των συσκευών/υλικών που περιέχουν PCB και η ελεγχόμενη διάθεση ή απολύμανση αυτών. Σημειώνεται ότι η προβλεπόμενη στη νομοθεσία καταληκτική ημερομηνία διάθεσης/ απολύμανσης ήταν το τέλος του έτους 2010.

Σύμφωνα με την Οδηγία, ως PCB ορίζονται τα πολυχλωροδιφαινύλια, τα πολυχλωροτριφαινύλια, το μονομεθυλο-τετραχλωροδιφαινύλο-μεθάνιο, το μονομεθύλο-διχλωροδιφαινύλο-μεθάνιο, το μονομεθύλο-διβρωμοδιφαινυλο-μεθάνιο και κάθε μείγμα συσωρευμένης περιεκτικότητας στις προαναφερθείσες ουσίες μεγαλύτερης του 0,005 % κ.β. Δηλαδή, ένα μείγμα π.χ. έλαιο για να θεωρηθεί ότι περιέχει PCB θα πρέπει να έχει συσσωρευμένη περιεκτικότητα σε PCB άνω των 50ppm.

Κάτοχος συσκευών ή υλικών με PCB νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει στην κατοχή του PCB, χρησιμοποιημένα PCB ή/και συσκευές που περιέχουν PCB.

Στο τρέχον διάστημα υλοποιείται στο ΥΠΕΚΑ ένα επείγον και πολύ σημαντικό έργο που αφορά στην Απογραφή και Σύνταξη Καταλόγων συσκευών που περιέχουν PCB και στο Σχεδιασμό διάθεσης/ απολύμανσης. Το έργο αυτό πραγματοποιείται προκειμένου να μπορέσει η χώρα μας να ανταποκριθεί στις σχετικές με το ζήτημα αυτό υποχρεώσεις της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και για να διασφαλιστεί η βέλτιστη προστασία του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις των PCB. Υπογραμμίζεται ότι μέχρι σήμερα η ανταπόκριση των κατόχων PCB στις υποχρεώσεις τους, σχετικά με τη δήλωση και το σχεδιασμό διάθεσης /απολύμανσης των συσκευών /υλικών με PCB, ήταν ελάχιστη.
Στο πλαίσιο αυτό αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά οι υποχρεώσεις των κατόχων, οι οποίες απορρέουν από τη σχετική κοινοτική και εθνική νομοθεσία, με ορισμένες αναγκαίες εκ των πραγμάτων αναπροσαρμογές, αλλά και για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω υλοποιούμενου έργου.

Υποχρεώσεις κατόχων

Για όλες τις συσκευές ή υλικά που αναφέρονται ακολούθως θα πρέπει να αποσταλεί στο ΥΠΕΚΑ, η τυποποιημένη «ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Ή ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ PCB».

 Είδη συσκευών/υλικών  Υποχρεώσεις - Ενέργειες κατόχων
Μετασχηματιστές (Μ/Σ)
 Μ/Σ που περιέχουν PCB (έλαια με PCB) σε ποσοστό 50 - 500ppm
(Θεωρείται δεδομένο ότι περιέχει όγκο PCB > 5lt)
 •  Οι συσκευές μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν μέχρι το τέλος της ωφέλιμης ζωής τους
 • Άμεση αποστολή ΔΗΛΩΣΗΣ για όσες συσκευές έχουν εντοπιστεί να περιέχουν PCB ή έχουν κατασκευαστεί πριν το 1987 που πιθανώς να περιέχουν PCB.
 Μ/Σ που περιέχουν PCB (έλαια με PCB) σε ποσοστό >500ppm
(Θεωρείται δεδομένο ότι περιέχει όγκο PCB > 5lt)
 • Οι συσκευές θα έπρεπε να έχουν διατεθεί ή απολυμανθεί μέχρι το τέλος του 2010.
 • Άμεση αποστολή ΔΗΛΩΣΗΣ για όσες συσκευές έχουν εντοπιστεί να περιέχουν PCB ή έχουν κατασκευαστεί πριν το 1987 που πιθανώς να περιέχουν PCB.
 Μ/Σ ελαίου με έτος κατασκευής το διάστημα 1987-2000 για τους οποίους δεν έχει γίνει ποτέ ανάλυση/έλεγχος για PCB
 • Αποστολή ΔΗΛΩΣΗΣ με την πρώτη προγραμματισμένη συντήρηση του Μ/Σ και το αργότερο εντός τέλος του 2013.
Πυκνωτές
 Πυκνωτής με όγκο PCB >5lt
 • Οι συσκευές θα έπρεπε να έχουν διατεθεί ή απολυμανθεί μέχρι το τέλος του 2010.
 • Άμεση αποστολή ΔΗΛΩΣΗΣ για όσες συσκευές έχουν εντοπιστεί να περιέχουν PCB ή ανήκουν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της ΚΥΑ 18083/1098 Ε.103/2003 ή έχουν κατασκευαστεί πριν το 1987 που πιθανώς να περιέχουν PCB.
 Πυκνωτής με όγκο PCB ≤5lt που αποτελεί ανεξάρτητο μέρος
 Πυκνωτής με όγκο PCB ≤5lt που αποτελεί μέρος άλλου εξοπλισμού
 • Οι συσκευές μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν μέχρι το τέλος της ωφέλιμης ζωής τους
 • Αποστολή ΔΗΛΩΣΗΣ έως τέλος του 2013 για όσες συσκευές έχουν εντοπιστεί να περιέχουν PCB ή ανήκουν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της ΚΥΑ 18083/1098 Ε.103/2003 ή έχουν κατασκευαστεί πριν το 1987 που πιθανώς να περιέχουν PCB
Λοιπές Συσκευές (όπως αντλίες κενού, διακόπτες, ρυθμιστές τάσης, κλπ.)
Συσκευή με όγκο PCB >5lt
 • Οι συσκευές θα έπρεπε να έχουν διατεθεί ή απολυμανθεί μέχρι το τέλος του 2010.
 • Άμεση αποστολή ΔΗΛΩΣΗΣ για όσες συσκευές έχουν εντοπιστεί να περιέχουν PCB ή έχουν κατασκευαστεί πριν το 1986 που πιθανώς να περιέχουν PCB
Συσκευή με όγκο PCB ≤5lt που αποτελεί ανεξάρτητο μέρος
Συσκευή με όγκο PCB ≤5lt που αποτελεί μέρος άλλου εξοπλισμού
 • Οι συσκευές μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν μέχρι το τέλος της ωφέλιμης ζωής τους
 • Αποστολή ΔΗΛΩΣΗΣ έως τέλος του 2013
Υγρά ή Υλικά (όχι συσκευές)
Αποθηκευμένα υγρά και υλικά που περιέχουν PCB ή χρησιμοποιημένα PCB
 • Τα αποθηκευμένα υγρά-υλικά και τα χρησιμοποιημένα PCB θα έπρεπε ήδη να είχαν διατεθεί.
 • Άμεση αποστολή ΔΗΛΩΣΗΣ, εκτός κι αν ο κάτοχος είναι αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης τέτοιων υλικών.

 Διαδικασία Δήλωσης Καταγραφής

Η Δήλωση Καταγραφής θα πρέπει να αποσταλεί μέχρι 02/09/2013 στο ΥΠΕΚΑ, εκτός κι αν αναφέρεται άλλη ημερομηνία στον παραπάνω πίνακα. Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στις συσκευές που περιέχουν όγκο PCB άνω των 5 lt, καθώς αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας ως προς την Ε.Ε.
Επίσης, η Δήλωση μπορεί να συμπληρώνεται με νέα στοιχεία και να αποστέλλεται εκ νέου εντός των παραπάνω προθεσμιών (σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εντοπισμού για το σύνολο των συσκευών/υλικών).
Από 01/01/2014, νέες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές και οι κάτοχοι συσκευών/υλικών που περιέχουν PCB, θα ενταχθούν σε κατάλογο για επιλογή διενέργειας ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές.

Η Δήλωση αποστέλλεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (αρχείο σε μορφή pdf και ακριβές αντίγραφο σε word) στο e-mail: pcb@prv.ypeka.gr.

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ PCB
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαδικασία Εντοπισμού Συσκευών που περιέχουν PCB

Για τον εντοπισμό συσκευών που περιέχουν PCB, συμβουλευτείτε τις παρακάτω οδηγίες.
Περισσότερες πληροφορίες ανά περίπτωση είναι διαθέσιμες μέσω τηλεφώνου ή email (βλέπε Πληροφορίες – Επικοινωνία).
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ PCB

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα:

 • ΥΠΕΚΑ: 210 8653328, 210 8653294
 • Αναδόχου του έργου: 210 2224208 και 2310 478147 (ώρες 12.00-14.00)

ή μέσω email στη διεύθυνση pcb@prv.ypeka.gr.

 

| | | | | |