παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ » ΝΟΜΟΣ 4178/2013
ΝΟΜΟΣ 4178/ 2013
  Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις. 
 
ν. 4528/2014 "Διαδικασία Οριοθέτηση και ρυθμίσεις θεμάτων υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις"  (ΦΕΚ 94 Α').  Άρθρα σχετικά με το ν. 4178/13 : άρθρο 11 παρ. 9, άρθρο 14 παρ.α, άρθρο 20 παρ. 25,27, άρθρο 22 παρ. 11,12,13,14,21
 
Υπ' αριθμ. 14482/14-3-2014 Υ.Α. "Αλλαγή χρήσης κτιρίων επί ρυμοτομουμένων ακινήτων" (ΦΕΚ 95 ΑΑΠ
 
Υπ' αριθμ. οικ 939/24-2-2014 έγγραφο ΓΓΧΑΠ Παρ.18α άρθρου 23 του Ν. 4178/2013 "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 174 Α') 
 
Υπ' αριθμ. 7581/11-2-2014 Υ.Α. "Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 174)." (ΦΕΚ Β' 405)
 
Υπ' αριθ. οικ. 297/7-1-2014 Υ.Α. " Τροποποίηση του περιεχομένου του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4178/13 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.” ( Α’ 174 ). " ΦΕΚ 39 Β'/14-1-2014

 Έγκύκλιος 4/3-12-2013 Ν 4178/2013 "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις." ΦΕΚ 174 Α'

Υπόδειγμα Έγγραφης Ενημέρωσης

Εγκύκλιος 3 /1-10-2013 Κεφάλαιο Α' του ν. 4178/2013-Οδηγίες, διευκρινήσεις καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

Υπ. αριθ. 3827/5/9/2013 ΚΥΑ Καθορισμός ποσοστού ανταπόδοσης για την λειτουργία και διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος δηλώσεων νόμου «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 2244Β/10-9-2013 

Υπ.αριθ. 2254/30-8-2013 ΥΑ "Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α΄)" ΦΕΚ 2184Β / 5-9-2013.

Ν. 4178/2013 "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό και άλλες διατάξεις. " ΦΕΚ 174Α/8-8-2013

 

 

Επικοινωνία
Για τον Πολίτη
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
  email: afthereta@prv.ypeka.gr                  

Για το Μηχανικό
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 32 91 206
Φαξ: 210 32 91 623
Ιστοσελίδα: www.tee.gr
Email:n4014@central.tee.gr

 

 

 
 
 

 

| | | | | |