παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ » ΝΟΜΟΣ 4178/2013
ΝΟΜΟΣ 4178/ 2013
  Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις. 
 
Η υπ' αριθ.οικ. 42554/11-8-2014 ΚΥΑ "Καθορισμός συμψηφισμού των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και για τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α ́ 174)." , καθώς και η υπ' αριθ.οικ. 42575/11-9-2014 ΥΑ "Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να συμψηφιστούν τα ποσά που καταβλήθηκαν για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α ́ 174)" (ΦΕΚ 2440 Β'/15-9-2014)
 
 
 
 
Η υπ' αριθ. 22268/29-4-2014 Υ.Α. «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2254/30.8.2013 (Β΄ 2184) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α΄).» (ΦΕΚ 1289 Β’)»
 
ν. 4528/2014 "Διαδικασία Οριοθέτηση και ρυθμίσεις θεμάτων υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις"  (ΦΕΚ 94 Α').  Άρθρα σχετικά με το ν. 4178/13 : άρθρο 11 παρ. 9, άρθρο 14 παρ.α, άρθρο 20 παρ. 25,27, άρθρο 22 παρ. 11,12,13,14,21
 
Υπ' αριθμ. 14482/14-3-2014 Υ.Α. "Αλλαγή χρήσης κτιρίων επί ρυμοτομουμένων ακινήτων" (ΦΕΚ 95 ΑΑΠ
 
Υπ' αριθμ. οικ 939/24-2-2014 έγγραφο ΓΓΧΑΠ Παρ.18α άρθρου 23 του Ν. 4178/2013 "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 174 Α') 
 
Υπ' αριθμ. 7581/11-2-2014 Υ.Α. "Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 174)." (ΦΕΚ Β' 405)
 
ν. 4237/2014 «Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 36 Α’). Σχετικό με το ν. 4178/13 το άρθρο 10.
 
Ο ν. 4229/14 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων − Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 8 Α’). Διάταξη σχετική με το ν. 4178/13 είναι το άρθρο 7 παρ. 2.
 
 ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους  τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.» (ΦΕΚ 32 Α’). Σχετικό με το ν. 4178/13 το άρθρο 63 παρ. 3.
 
Υπ' αριθ. οικ. 297/7-1-2014 Υ.Α. " Τροποποίηση του περιεχομένου του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4178/13 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.” ( Α’ 174 ). " ΦΕΚ 39 Β'/14-1-2014

Έγκύκλιος 4/3-12-2013 Ν 4178/2013 "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις." ΦΕΚ 174 Α'

Υπόδειγμα Έγγραφης Ενημέρωσης

Εγκύκλιος 3 /1-10-2013 Κεφάλαιο Α' του ν. 4178/2013-Οδηγίες, διευκρινήσεις καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

Υπ. αριθ. 3827/5/9/2013 ΚΥΑ Καθορισμός ποσοστού ανταπόδοσης για την λειτουργία και διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος δηλώσεων νόμου «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 2244Β/10-9-2013 

Υπ.αριθ. 2254/30-8-2013 ΥΑ "Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α΄)" ΦΕΚ 2184Β / 5-9-2013.

Ν. 4178/2013 "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό και άλλες διατάξεις. " ΦΕΚ 174Α/8-8-2013

 

 

Επικοινωνία με HelpDesk

Για την εξυπηρέτηση των Μηχανικών αλλά και των πολιτών σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό και άλλες διατάξεις», λειτουργεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΥΠΕΚΑ επί της Τρικάλων 36 και Μεσογείων στους Αμπελόκηπους, υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Οικοδομικών & Κτιριοδομικών Κανονισμών (ΔΟΚΚ), HELP DESK στελεχωμένο από Μηχανικούς. Τα στελέχη του HELP DESK παρέχουν αποκλειστικά κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, από 9:30 π.μ έως 3:00 μ.μ., τεχνική βοήθεια και οδηγίες σε ερωτήματα που υποβάλλονται απ’ ευθείας, τηλεφωνικά, καθώς και ηλεκτρονικά από Μηχανικούς και πολίτες σχετικά με την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων στη ρύθμιση του ν. 4178/13. Η επικοινωνία του Πολίτη και του Μηχανικού με το HELP DESK για πληροφορίες και διευκρινίσεις εφαρμογής του ν. 4178/13 μπορεί να γίνεται τις ανωτέρω ημέρες και ώρες στα εξής στοιχεία επικοινωνίας:
 

HelpDesk Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Διεύθυνση : 1ος όροφος, Τρικάλων 36 και Μεσογείων, Αμπελόκηποι
Τηλέφωνα : 1522
                    : 210 69 15 265

 

Email : hd@prv.ypeka.gr

 

Ερωτήσεις αποκλειστικά για τη διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος και του λογισμικού στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος :
Τηλέφωνα  : 210 32 91 206
: 210 32 91 548
: 210 32 91 642
: 210 32 91 647
: 210 32 91 662
: 210 32 91 664

Email : n4178@central.tee.gr                

 

 

 
 
 

 

| | | | | |