ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΕΝ

 

Στη Γενική Γραμματεία ΥΠΕΝ υπάγονται τρεις Γενικές Διευθύνσεις:

 1. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου 
       1.1 Διεύθυνση Δοικητικών Υπηρεσιών 
       1.2 Διεύθυνση Νομοθετικού Εργου και Πρωτοβουλίας
       1.3 Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)

 2. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
       2.1 Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
       2.2 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 
       2.3 Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

 3. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών 
       3.1 Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
       3.2 Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών 

 

Επικοινωνία:  

Αμαλιάδος 17, Αθήνα
FAX: 2131515354
Τηλέφωνο: 2131515350
E-mail: