παρέχεται από

 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 
Η ρύπανση του εδάφους και των υπόγειων νερών προκαλείται από τη διαφυγή ρύπων, η οποία είναι συνέπεια διαφόρων δραστηριοτήτων, όπως της ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, της εφαρμογής μη ορθών πρακτικών στη διαχείριση βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων, στην αποθήκευση επικίνδυνων πρώτων υλών /προϊόντων, στις εξορυκτικές δραστηριότητες κ.λπ.
 
Η καταγραφή, η αξιολόγηση επικινδυνότητας και ο προγραμματισμός αποκατάστασης των ρυπασμένων χώρωναποτελούν βασικούς στόχους της εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής που αποτυπώνεται στις ΚΥΑ: 8668/2007/2-3-07 (ΦΕΚ 287/Β) και 50910/2727/22-12-03 (ΦΕΚ 1909/Β).
 
Το τρέχον διάστημα υλοποιείται στο ΥΠΕΚΑ ένα πολύ σημαντικό έργο, που αφορά στην καταγραφή και στην αξιολόγηση επικινδυνότητας ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά-επικίνδυνα απόβλητα στην Περιφέρεια Αττικής και στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κοζάνης, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας, Καβάλας και Χαλκιδικής. Ανάδοχος του έργου είναι η Κοινοπραξία «ENVIROPLAN A.E. - ΕΠΕΜ A.E. - ENVECO Α.Ε.». Το έργο ξεκίνησε περί το τέλος του 2013 και έχει συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης 16 μήνες.
 
Το εν λόγω έργο υλοποιείται σε συνέχεια της έργου με τίτλο: «Μελέτη για τη διερεύνηση, αξιολόγηση και αποκατάσταση ανεξέλεγκτων ρυπασμένων χώρων /εγκαταστάσεων από βιομηχανικά και επικίνδυνα απόβλητα στην Ελλάδα», το οποίο ολοκληρώθηκε στο ΥΠΕΚΑ το έτος 2009, με Ανάδοχο το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Με το ανωτέρω έργο διαμορφώθηκε, μεταξύ άλλων, ένα εργαλείο μεθοδολογίας για τη διαδικασία του πρώτου χαρακτηρισμού εν δυνάμει ρυπασμένων χώρων και τη λήψη απόφασης για την εφαρμογή μέτρων αποκατάστασης. 
   
Οι εν δυνάμει ρυπασμένοι χώροι αναμένεται να αφορούν ενδεικτικά σε:
 
Ι.     Περιοχές που σχετίζονται με εν δυνάμει ρυπογόνες δραστηριότητες, όπως:
 • Βιομηχανικά πάρκα - ζώνες και άλλες περιοχές με έντονη βιομηχανική δραστηριότητα.
 • Μονάδες παραγωγής / δίκτυα διανομής ενέργειας.
 • Εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων.
 • Περιοχές αποθήκευσης βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων («ιστορικές» αποθέσεις).
 • Εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων πρώτων υλών /προϊόντων.
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
 • Στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
 • Εξορυκτικές εγκαταστάσεις.
 • Λιμενικές εγκαταστάσεις. 
 • Ναυπηγεία.
 
ΙΙ.   Χώρους όπου παρατηρούνται:   
 • Σημειακές απορρίψεις επικίνδυνων αποβλήτων (αφορούν: ανεξέλεγκτη /μη αδειοδοτημένη διάθεση αποβλήτων, απορρίψεις από αγνώστους σε χώρους γνωστών ιδιοκτητών, καθώς και σε χώρους ιδιοκτητών των οποίων δεν έχει διαπιστωθεί η ταυτότητα).
 • Σημειακές απορρίψεις αποβλήτων κατεδάφισης.
Για την εξυπηρέτηση του υλοποιούμενου έργου αναφέρεται παρακάτω ο τρόπος καταγραφής των εν δυνάμει ρυπασμένων χώρων.
 
Δήλωση - καταγραφή εν δυνάμει ρυπασμένου χώρου– ερωτηματολόγιο
Για τη δήλωση και καταγραφή των εν δυνάμει ρυπασμένων χώρων έχουν συνταχθεί σχετικά ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια αυτά απευθύνονται προς συμπλήρωση σε:
 • φορείς του βιομηχανικού και επιχειρηματικού τομέα,
 • σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα,
 • σε επιμελητήρια,
 • σε ερευνητικούς φορείς,
 • σε φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.
 • σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ),
 • σε συλλόγους και
 • γενικότερα σε οποιονδήποτε μπορεί να εμπλέκεται στο εν λόγω θέμα ή να γνωρίζει σχετικά, άρα και σε μεμονωμένους πολίτες.
Τα ανωτέρω ερωτηματολόγια είναι τριών (3) τύπων: Α, Β και Γ. Ειδικότερα: 
 • Το ερωτηματολόγιο Τύπου Α αφορά οποιονδήποτε εν δυνάμει ρυπασμένο χώρο και απευθύνεται σε διαφόρους φορείς, όπως είναι: Δήμοι, ΜΚΟ, σύλλογοι κ.λπ.
 • Το ερωτηματολόγιο Τύπου Β αφορά εν δυνάμει ρυπασμένους χώρους σε βιομηχανικές και άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εγκαταστάσεις και απευθύνεται στους υπεύθυνους αυτών των εγκαταστάσεων.
 • Το ερωτηματολόγιο Τύπου Γ αφορά σε περιπτώσεις παύσης λειτουργίας των εγκαταστάσεων (π.χ. λόγω πτώχευσης, μετεγκατάστασης κ.λπ.) και απευθύνεται σε φορείς που σχετίζονται με τα ζητήματα αυτά.
Στα ερωτηματολόγια περιλαμβάνονται οδηγίες για την ορθή συμπλήρωσή τους, ενώ οι κωδικοί των κύριων εν δυνάμει ρυπογόνων δραστηριοτήτων ενδιαφέροντος κατά ΣΤΑΚΟΔ (Στατιστική Ταξινόμηση Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας) περιλαμβάνονται στο «Παράρτημα ΣΤΑΚΟΔ».
 
 
 
 
 
Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια αποστέλλονται (αρχείο σε μορφή pdf και ακριβές αντίγραφο σε word) στο e-mail: consites@prv.ypeka.gr.
Λόγω της υφιστάμενης απαίτησης για σύντομη ολοκλήρωση της φάσης της εν λόγω καταγραφής, η οποία είναι απαραίτητη για την περαιτέρω υλοποίηση του έργου, η αποστολή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων στο ΥΠΕΚΑ θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι αργότερα από την 31/10/2014.
 
Πληροφορίες – Επικοινωνία
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα:
 • ΥΠΕΚΑ: 210 8653328, 213 214 2225
 • Αναδόχου του έργου: 210 6105127/8, 210 6179922  (ώρες 10.00 – 17.00)
ή μέσω email στη διεύθυνση consites@prv.ypeka.gr.
| | | | | |