παρέχεται από
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΘΟΡΥΒΟΣ – ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (INSPIRE)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE
COP 19 Athens
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ » ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
 
 
 

 

Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας    

Η εποπτεία των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα (περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 και εθνικός χώρος) πραγματοποιείται σε ανταπόκριση της χώρας στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ (η γνωστή ως σήμερα 79/409/ΕΟΚ). 

Το πρόγραμμα της παρακολούθησης υλοποιείται σε δύο κύριους άξονες:

Στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000, εκτός αρμοδιότητας υφιστάμενων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) 

Και στις περιοχές του εθνικού χώρου εκτός του δικτύου NATURA 2000, εκτός αρμοδιότητας υφιστάμενων ΦΔΠΠ

Το πρόγραμμα εποπτείας-αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης αφορά και σε αυτές τις περιοχές, αλλά σε διαφορετικό (αδρότερο) επίπεδο, σε σύγκριση με τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 (Τόποι Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνες Ειδικής Προστασίας). Η εποπτεία και η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης υλοποιούνται για είδη και τύπους οικοτόπων στο σύνολο του εθνικού χώρου, καθώς η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και η σύνταξη των Εθνικών Εκθέσεων για την περίοδο 2007-2012 προϋποθέτει την εποπτεία όχι μόνο εντός, αλλά και εκτός των περιοχών του δικτύου Natura 2000. 

Στις περιοχές, για την προστασία των οποίων έχει θεσμοθετηθεί ΦΔΠΠ (περιοχές Natura 2000 και ευρύτερος χώρος ευθύνης των ΦΔΠΠ), τα προγράμματα εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος αποτελούν αντικείμενο των ΦΔΠΠ και υλοποιούνται με ευθύνη του οικείου ΦΔΠΠ.

Καθώς οι υποχρεώσεις είναι διαφορετικές για τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), σημειώνεται ότι τα αντικείμενα της εποπτείας είναι διαφοροποιημένα, ως ακολούθως: 

 Για τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) είναι απαραίτητη η καταγραφή, η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης και η εποπτεία της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43. 

 Για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) είναι απαραίτητη η καταγραφή, η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης και η παρακολούθησή της κατάστασης διατήρησης της ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (όλων των ειδών ορνιθοπανίδας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΕ, των μεταναστευτικών ειδών που μπορούν να αποτελέσουν είδη χαρακτηρισμού των ΖΕΠ καθώς και των κοινών ειδών). 

 Για τις περιοχές εκτός του Δικτύου Natura 2000 είναι απαραίτητη η καταγραφή, η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης και η εποπτεία της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43, καθώς και της ορνιθοπανίδας.

 Στο πλαίσιο των ανωτέρω, το ΥΠΕΚΑ έχει αναθέσει την εκπόνηση εννέα μελετών: 

Μελέτη 1: Οριζόντιος τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός των μελετών Εποπτείας και Αξιολόγησης της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων στην Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Μελέτη 2: Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα.

Μελέτη 3: Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης ειδών χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα.

Μελέτη 4: Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης ειδών ασπονδύλων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα.

Μελέτη 5: Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης ειδών αμφιβίων / ερπετών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα.

Μελέτη 6: Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης ειδών ιχθυοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα.

Μελέτη 7: Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης ειδών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα.

Μελέτη 8: Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης θαλάσσιων ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα.

Μελέτη 9: Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα. 

Το αντικείμενο των μελετών 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 είναι η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των αντίστοιχων θεματικών αντικειμένων, ενώ το αντικείμενο της μελέτης 1 είναι ο συντονισμός των υπόλοιπων 8 μελετών.

 

ΦΑΣΗ Α -  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 1 

Παραδοτέο A1. Γραπτές οδηγίες προς τους αναδόχους των 8 μελετών εποπτείας και τους Φορείς Διαχείρισης και σχετικές γραπτές εισηγήσεις προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Μελέτη εποπτείας 1  (Οριζόντιος Συντονισμός Μελετών Εποπτείας).zip

Παραδοτέο Α3. Βάση δεδομένων για την καταχώρηση των αποτελεσμάτων της εποπτείας (σεAccess 2003) και επεξηγηματικό εγχειρίδιο χρήσης του περιγραφικού και γεωγραφικού μέρους της βάσης δεδομένων.

 

Παραδοτέο Α4. Επικαιροποιημένη μορφή της βάσης δεδομένων του Natura 2000 με τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία της.

Παραδοτέο Α5. Έκθεση πεπραγμένων της Φάσης όπου θα αναφέρονται τα προβλήματα και ο τρόπος επίλυσής τους καθώς και αξιολόγηση των προτάσεων των 8 αναδόχων.

Παραδοτέο Α6. Έκθεση των Σχολίων επί της διαβούλευσης των παραδοτέων

 

       ΦΑΣΗ Α  -  ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ  

Παραδοτέο A1. Κατάλογος των τύπων οικοτόπων /ειδών για τα οποία θα πραγματοποιηθούν εργασίες πεδίου με σχετική εισηγητική έκθεση.

Παραδοτέο Α2. Έκθεση και βάση δεδομένων με τις βιβλιογραφικές αναφορές

Παραδοτέο Α3. Πρόταση καθορισμού πλέγματος (grid) αναφοράς για κάθε τύπο οικοτόπου/είδος στη βάση σχετικής τεκμηριωμένης έκθεσης-εισήγησης.

Παραδοτέο Α4. Γεωγραφική αποτύπωση σε Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών της δυνητικής εξάπλωσης κάθε είδους και σχετική τεκμηριωμένη έκθεση -εισήγηση.

Παραδοτέο Α5. Τεκμηριωμένη πρόταση προγραμματισμού εργασιών πεδίου.

Παραδοτέο Α6. Πρωτόκολλα αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης των ειδών που θα εφαρμοστούν κατά τις επισκέψεις στο πεδίο.

Παραδοτέο Α7. Προσχέδιο ανάλυσης των δεδομένων πεδίου όπως προγραμματίστηκαν να συλλεχθούν με βάση την κατάρτιση του σχεδίου δειγματοληψίας.

Μελέτη εποπτείας 2  (Τύποι οικοτόπων)

Παραδοτέα Α φάσης.zip

Μελέτη εποπτείας 3  (Χλωρίδα)

Παραδοτέα Α φάσης.zip  

Μελέτη εποπτείας 4  (Ασπόνδυλα)

Παραδοτέα Α φάσης.zip  

Μελέτη εποπτείας 5  (Αμφίβια - Ερπετά)

 Παραδοτέα Α φάσης.zip  

Μελέτη εποπτείας 6 (Ιχθυοπανίδα) 

Ιχθυοπανίδα

Μελέτη εποπτείας 7  (Θηλαστικά)

 Παραδοτέα Α φάσης.zip 

Μελέτη εποπτείας 8  (Θαλάσσιοι τύποι οικοτόπων και θαλάσσια είδη)

 Παραδοτέα Α φάσης.zip   

Μελέτη εποπτείας 9 (Ορνιθοπανίδα) 

Α1 Οριστικός Κατάλογος Ειδών
Α2 Εισηγητική Έκθεση Βιβλιογραφικών Αναφορών
Α3 Πρόταση Καθορισμού Πλέγματος
Α4 Εισηγητική Έκθεση Γεωγραφικής Αποτύπωσης σε Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών 
Α4 Shapefiles Δυνητικής Εξάπλωσης Ορνιθοπανίδας
A5 Tεκμηριωμένη Πρόταση Εργασιών Πεδίου
Α6 Πρωτόκολλα Καταγραφής Ελληνικής Ορνιθοπανίδας
Α7 Προσχέδιο Ανάλυσης Δεδομένων

 

ΦΑΣΗ Β - ΕΡΓΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

 

 ΦΑΣΗ Γ

 


 

ΦΑΣΗ Δ

 

 

 

 Στο πλαίσιο του έργου "Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στην Ελλάδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007 – 2013”, πραγματοποιείται διαβούλευση των παραδοτέων της Γ' φάσης  τα οποία μπορείτε να βρείτε αναρτημένα στην παρούσα ιστοσελίδα. Προσκαλούμε τον κάθε ενδιαφερόμενο να κατεβάσει τα εν λόγω παραδοτέα και να καταθέσει επώνυμα τα σχόλιά του στην ηλεκτρονική διεύθυνση   epopteia@prv.ypeka.gr

 

 

 

 

| | | | | |