παρέχεται από
  
Ελαχιστοποίηση
Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

Μελέτη Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης και Αρχιτεκτονικής, στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων, της περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Α' ΦΑΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ

Χάρτες Ανάλυσης

Β' ΦΑΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ

Ειδικά Τεχνικά Τεύχη

Χάρτες

 

| | | | | |