παρέχεται από
  
Ελαχιστοποίηση
Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας

Μελέτη Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης και Αρχιτεκτονικής στις περιοχές εντός και εκτός των οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Α' ΦΑΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ

Χάρτες Ανάλυσης

Β' ΦΑΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ

Ειδικά Τεχνικά Τεύχη

Χάρτες

| | | | | |