παρέχεται από
  
Ελαχιστοποίηση
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας

Μελέτη Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης και Αρχιτεκτονικής, στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων, της περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

A' ΦΑΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ

Χάρτες Ανάλυσης

Β' ΦΑΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ

Χάρτες

 

| | | | | |