ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.
Της Επιτροπής της 18ης Αυγούστου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, όσον αφορά τις κρίσιμες χρήσεις των halons.
Της Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις αιτήσεις χορήγησης αδειών εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν halons ή εξαρτώνται από αυτά, για κρίσιμης σημασίας χρήσεις σε αεροσκάφη
Tης Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2011 , σχετικά με τις βασικές χρήσεις ελεγχόμενων ουσιών πλην των υδροχλωροφθορανθράκων για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις στην Ένωση βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.
της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2011, σχετικά με το μηχανισμό κατανομής ποσοτήτων ελεγχόμενων ουσιών που επιτρέπονται για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις στην Ένωση, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.
της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη χρήση ελεγχόμενων ουσιών ως μέσων επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.


ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 «για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος», όπως τροποποιημένος ισχύει.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Manuals και πληροφοριακό υλικό για το σύστημα αδειοδότησης ODS
Manuals και πληροφοριακό υλικό για την υποβολή εκθέσεων για τα ODS στην Ε. Επιτροπή (Business Data Repository - BDR)
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ