παρέχεται από
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΚΙΟΤO
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΒΑΔΑΣ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ
ΦΘΟΡΙΟΥΧA ΑΕΡΙA ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ F-GASES & ODS
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ » ΦΘΟΡΙΟΥΧA ΑΕΡΙA ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ » ΕΘΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ
 
Το Υ.Π.ΕΝ και ειδικότερα η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής, είναι ο Εθνικός Συντονιστής για τη συνολική εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Στα πλαίσια αυτών του των αρμοδιοτήτων το ΥΠΕΝ συντονίζει τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη λήψη των μέτρων που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων των Κανονισμών για τα φθοριούχα αλλά και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας. 

Ειδικότερα:

Επεξεργάζεται και συντάσσει, σε συνεργασία με τα κατά περίπωση συναρμόδια Υπουργεία και Φορείς, τα απαραίτητα νομοθετήματα για την εφαρμογή, εναρμόνιση και ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και επιβλέπει την εφαρμογή τους.

Παρακολουθεί, επιβλέπει και συντονίζει την εφαρμογή μέτρων πολιτικής τα οποία δεν είναι της άμεσης αρμοδιότητάς του επηρεάζουν όμως καθοριστικά την επιτυχή εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής σε σχέση με τα φθοριούχα αέρια. Αναφέρονται ενδεικτικά οι τομείς της πιστοποίησης του τεχνικού προσωπικού που διαχειρίζεται φθοριούχα αέρια, οι τελωνειακοί έλεγχοι και οι έλεγχοι της αγοράς σε ότι αφορά την εφαρμογή των περιορισμών και απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φθοριούχα αέρια και τα σχετικά προϊόντα κλπ.

Παράλληλα, συνεργάζεται με τα συλλογικά όργανα όλων των εμπλεκομένων φορέων του ιδιωτικού τομέα (φορείς της αγοράς, επαγγελματικοί φορείς)  για την ενημέρωση και υποστήριξή τους ως προς την ορθή και έγκαιρη εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας και των Κανονισμών.

Τέλος εκπροσωπεί τη χώρα στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τακτική συμμετοχή στις επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  ( F-Gas Committee, National Experts) και διατηρεί τακτική επικοινωνία και συνεργασία με την Διεύθυνση Climate Action της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

ΚΥΑ για τα Φθοριούχα Αέρια


H Κοινή Υπουργική Απόφαση 18694/658/Ε 103 (ΦΕΚ 1232/Β/11-4-2012) αποτελεί το βασικό εργαλείο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τη διαχείριση των φθοριούχων αερίων.

Σκοπός της ΚΥΑ είναι η ενίσχυση της Εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας με τα αναγκαία μέτρα για την ορθή διαχείριση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και τη μείωση των σχετικών εκπομπών. Ειδικότερα προβλέπονται:
  • Το πεδίο ευθύνης των αρμόδιων αρχών για την εφαρμογή των διατάξεων, με Εθνικό Συντονιστή για την συνολική εφαρμογή των σχετικών Κανονισμών το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  • Οι όροι και διαδικασίες για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των διαρροών καθώς και την ορθή ανάκτηση και αξιοποίηση των φθοριούχων αερίων από εξοπλισμό και εγκαταστάσεις που τα χρησιμοποιούν.
  • Οι Διαδικασίες κατάρτισης και πιστοποίησης του τεχνικού προσωπικού και των εταιρειών που ασχολούνται με εργασίες ελέγχου, συντήρησης, εγκατάστασης και ανάκτησης, εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.
  • Οι Μηχανισμοί και διαδικασίες ελέγχων των νομικών και φυσικών προσώπων που σχετίζονται με τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (χρησιμοποιούν, παράγουν, ανακτούν, ανακυκλώνουν, εισάγουν, διαθέτουν στην αγορά) καθώς και κυρώσεις για τις περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του κανονισμού.
  • Η Ενημέρωση της Βάσης Δεδομένων του ΥΠΕΚΑ με την διαθέσιμη πληροφορία (ελληνική και διεθνή) για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, με στοιχεία των Επιχειρήσεων που παράγουν, ανακτούν, ανακυκλώνουν, εισάγουν και διαθέτουν στην αγορά φθοριούχα αέρια καθώς και με τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία από τους περιοδικούς ελέγχους των συστημάτων που χρησιμοποιούν φθοριούχα αέρια.
  • Η σύσταση Τεχνικής Διϋπουργικής Ομάδας Εργασίας (ΤΔΟΕ) για την πραγματοποίηση του συντονιστικού έργου του ΥΠΕΚΑ η οποία συγκροτείται με τη συμμετοχή εκπροσώπων των συναρμόδιων Υπουργείων και, εφ’οσον κρίνεται αναγκαίο, φορέων και εμπειρογνωμόνων  του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Στοιχεία επικοινωνίας :
Σταύρος Βελίδης
Focal point για τα θέματα προστασίας της Στιβάδας του Οζοντος
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Α.Π.Α / Τμήμα Α’ Κλιματικής Αλλαγής
Τηλ. 210-8625000
Fax : 210-8646939
E-mail :

| | | | | |