παρέχεται από
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΟΡΥΚΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ » ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ » ΜΗΤΡΩΑ ΑΔΕΙΩΝ » ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ
 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ
Ελαχιστοποίηση
Αιτήσεις για χορήγηση/τροποποίηση Αδειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών και Αδειών Διάθεσης Βιοκαυσίμων
 
Στην ιστοσελίδα αυτή αναρτώνται, σύμφωνα το Ν.3054/2002, άρθρο 4 παρ. 9β (ΦΕΚ (ΦΕΚ 230/Α/02.10.2002) και τον Κανονισμό Αδειών Αποφ. Δ2/16570/2005 (ΦΕΚ 1306/Β/16.09.2005), οι αιτήσεις για χορήγηση / τροποποίηση αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών και αδειών διάθεσης βιοκαυσίμων.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή ένσταση αναφορικά με την αίτηση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση. 
  
Δημοσίευση Ελαχιστοποίηση

Αναζήτηση

| | | | | |