Αιτήσεις για χορήγηση/τροποποίηση Αδειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών και Αδειών Διάθεσης Βιοκαυσίμων
 
Στην ιστοσελίδα αυτή αναρτώνται, σύμφωνα το Ν.3054/2002, άρθρο 4 παρ. 9β (ΦΕΚ (ΦΕΚ 230/Α/02.10.2002) και τον Κανονισμό Αδειών Αποφ. Δ2/16570/2005 (ΦΕΚ 1306/Β/16.09.2005), οι αιτήσεις για χορήγηση / τροποποίηση αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών και αδειών διάθεσης βιοκαυσίμων.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή ένσταση αναφορικά με την αίτηση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση. 

Αναζήτηση