παρέχεται από
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
φωτογραφικό υλικό: Ροδάνθη Σεντούκα
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ » ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ » ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ
 

Τα Τμήματα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων συντόνισαν και ενημέρωσαν τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τη διαδικασία ένταξης έργων κατεδαφίσεων αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης σε περιοχές αιγιαλού-παραλίας, σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, στο πλαίσιο σχετικής συνάντησης εργασίας που πραγματοποίησε.

Τα σχετικά αιτήματα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, έπειτα από τη Πρόσκληση για ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου, στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αντιμετώπιση αυθαιρεσίας / παρανομίας στο οικιστικό περιβάλλον» στο Μέτρο 7.1 «Κατεδαφίσεις αυθαίρετων κατασκευών στον αστικό και περιαστικό χώρο», για το έτος 2014, υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν από τα Τμήματα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων, ως προς τη δυνατότητα ένταξής τους.

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα έργα που εντάχθηκαν στο ανωτέρω πρόγραμμα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς:

 

 

| | | | | |