παρέχεται από
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΟΡΥΚΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ » ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ » ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ » Τεχνικό Σεμινάριο
Τεχνικό Σεμινάριο «Καλές πρακτικές για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας κατά την ανάπτυξη αιολικών πηγών ενέργειας»
 

Στις 30/11 και 1/12/2017 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τεχνικό σεμινάριο με θέμα «Καλές πρακτικές για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας κατά την ανάπτυξη αιολικών πηγών ενέργειας», με στόχο την ανάπτυξη κοινής βάσης κατανόησης των σχετικών προκλήσεων, αντλώντας εμπειρίες από πρακτικές που έχουν ήδη εφαρμοστεί στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σεμινάριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο τεχνικό σεμινάριο συμμετείχαν περίπου 180 άτομα, στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στελέχη Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Διοικήσεων, περιβαλλοντικές ΜΗ.ΚΥ.Ο, στελέχη εταιρειών περιβαλλοντικών μελετών και εταιρειών ανάπτυξης αιολικών έργων.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές για την χωροθέτηση, αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων σε συμφωνία με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τη Φύση (Οδηγίες για τους Οικοτόπους και τα Άγρια Πτηνά), και των Οδηγιών για την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου αναφέρθηκαν στα εξής θέματα:

 1. Το στρατηγικό σχεδιασμό και τα κριτήρια για τη χωροθέτηση αιολικών πάρκων με έμφαση στους στόχους προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας.
 2. Την εκτίμηση των επιπτώσεων των αιολικών πάρκων σε προστατευόμενα είδη και περιοχές, με έμφαση στις σωρευτικές επιπτώσεις όπως περιγράφονται στην Οδηγία για την Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση, την Οδηγία για την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, και τη Δέουσα Εκτίμηση στο πλαίσιο των Οδηγιών για τους Οικοτόπους και τα Άγρια Πτηνά.
 3. Την παρακολούθηση και τα πιθανά μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων των αιολικών πάρκων σε προστατευόμενες περιοχές.
 4. Εμπειρίες, παραδείγματα και πρακτικές κατά τις διαδικασίες σχεδιασμού και αδειοδότησης αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και άλλες χώρες που αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.


Δείτε το πρόγραμμα αναλυτικά εδώ.

Παρουσιάσεις (ελληνικές περιλήψεις θα αναρτηθούν μόλις ολοκληρωθεί η απομαγνητοφώνηση του σεμιναρίου):

Ενότητα 1:

 • Χαιρετισμός Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σ. Φάμελλου
 • Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο και απαιτήσεις – Προκλήσεις στην Ελλάδα & σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  Γ. Κουνινιώτης, Ευρ. Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
  Φ. Παπούλιας, Ευρ. Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
 • Το ελληνικό πλαίσιο και στόχοι για τις ΑΠΕ και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
  Π. Καρατζιάς, Δ/νση ΑΠΕ, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
  Κ. Στυλογιάννη, Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
 • Εγκατεστημένοι και προγραμματιζόμενοι αιολικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας σε προστατευόμενες περιοχές – Προκλήσεις και επιτυχίες
  Π. Παπασταματίου, Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας
Ενότητα 2: Από το στρατηγικό σχεδιασμό στην υλοποίηση αιολικών έργων σε Προστατευόμενες Περιοχές: Γενικό πλαίσιο, Εμπειρίες και Καλές πρακτικές
 • Στρατηγικός σχεδιασμός, κριτήρια χωροθέτησης και διαδικασία αδειοδότησης για αιολικούς σταθμούς στην Ελλάδα
  A. Γουργιώτης, Διεύθυνση Χωροταξίας, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
  Γ. Εμμανουηλίδης, Διεύθυνση ΑΠΕ, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
  A. Κουλίδης, Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
 • Στρατηγικός σχεδιασμός, κριτήρια χωροθέτησης και εγκατάσταση αιολικών σταθμών σε περιοχές της Ευρώπης
  D. Pullan, Acting Section Head, International Policy, Royal Society for the Protection of Birds, UK
 • Στρατηγικός σχεδιασμός, κριτήρια χωροθέτησης και εγκατάσταση αιολικών σταθμών στη Σκωτία
  N. Turner, Scottish Natural Heritage 
Ενότητα 3: Καλά παραδείγματα & προκλήσεις κατά την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την περιβαλλοντική αδειοδότηση αιολικών πάρκων σε Προστατευόμενες Περιοχές
 • Εμπειρίες από την εφαρμογή της διαδικασίας Δέουσας Εκτίμησης σε αιολικούς σταθμούς σε Προστατευόμενες Περιοχές (Μεθοδολογικές προσεγγίσεις)
  E. Παππάς, OIKOM ΕΠΕ
 • Χρήση δεδομένων πεδίου/παρακολούθησης για την εναλλακτική χωροθέτηση αιολικών πάρκων σε προστατευόμενες περιοχές – Η περίπτωση της Θράκης
  I. Χριστοπούλου, WWF Ελλάς
 • Συνεργιστικές επιπτώσεις αιολικών πάρκων σε πληθυσμούς αρπακτικών πτηνών και κατάλληλη χωροθέτηση έργων ΑΠΕ – Περιπτώσεις από την Κρήτη
  Λ. Σιδηρόπουλος & Σ. Ξηρουχάκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης/Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
 • Μεθοδολογίες ανάλυσης συνεργιστικών επιπτώσεων αιολικών πάρκων και επιπτώσεων στην ακεραιότητα των περιοχών χωροθέτησης
  Γ. Κοτζαγεώργης & Ι. Μπεκιάρης, ENVECO S.A.
 • Μεθοδολογικές προκλήσεις στην εφαρμογή της Δέουσας Εκτίμησης & μέθοδοι που έχουν χρησιμοποιηθεί σε κράτη-μέλη της ΕΕ
  Φ. Παπούλιας, Ευρ. Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
 • Μεθοδολογικές και διοικητικές προκλήσεις για την εκτίμηση σωρευτικών επιπτώσεων και εφαρμοσμένοι τρόποι αντιμετώπισής τους
  P. Whitfield, Natural Research Ltd, Scotland
Ενότητα 4: Μέτρα μετριασμού επιπτώσεων – Παρακολούθηση επιπτώσεων κατά την κατασκευή και λειτουργία αιολικών σταθμών
 • Επίδειξη καλών πρακτικών για το μετριασμό επιπτώσεων αιολικών πάρκων στη βιοποικιλότητα – Το έργο LIFE WindFarms & Wildlife [LIFE12BIO/GR/000554]
  K. Ρώσσης, ΚΑΠΕ & A. Δημαλέξης, NCC
 • Επιπτώσεις αιολικών πάρκων στην ακεραιότητα των περιοχών –   Μέτρα μετριασμού επιπτώσεων & Προσαρμοσμένη διαχείριση,
  O. Duggan, Birdwatch Ireland
 • Επιπτώσεις αιολικών πάρκων  – Παρακολούθηση  & Μέτρα μετριασμού επιπτώσεων – Η εμπειρία από την Ισπανία,
  M. de Lucas, Applied Ecology Group, Doñana, Spain
Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν στο σεμινάριο είναι υπό επεξεργασία και θα αναρτηθούν με την ολοκλήρωση της απομαγνητοφώνησης. Προτάσεις και θέσεις στα θέματα του σεμιναρίου μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά και στις διευθύνσεις yper@ypen.gr.

 

 

| | | | | |