παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ » Συνεδρίαση ΚΕΣΥΠΟΘΑ 7η (02.07.2019)
 Succell News Detail
Εκτύπωση   Ελαχιστοποίηση
Συνεδρίαση ΚΕΣΥΠΟΘΑ 7η (02.07.2019)
 1. Πράξη 32 - Αίτημα χορήγησης Απόφασης Προέγκρισης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, σύμφωνα με την παράγραφο 5α του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 241) στο πλαίσιο εκπόνησης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) της εταιρείας «ΒΕΤΑ CAE Systems ΑΕ» στη Δ.Ε. Μίκρας του Δήμου Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
 2. Πράξη 33 - Προέγκριση σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 241), στο πλαίσιο της εκπόνησης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για την ανέγερση νέου γηπέδου στην περιοχή Τούμπα Δήμου Θεσσαλονίκης.
 3. Πράξη 34 - Προέγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για τη δημιουργία Ιατρικού Πάρκου Αθηνών σε εκτός σχεδίου εκτάσεις του Δήμου Παιανίας.
 4. Πράξη 35 - Προέγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για την επέκταση των εγκαταστάσεων της «Προνομιούχου ΑΕ Γενικών Αποθηκών Ελλάδος» (ΠΑΕ-ΓΑΕ) στη θέση «Πλακωτό» ΔΕ Μαγούλας Δήμου Ελευσίνας ν. Αττικής.
 5. Πράξη 36 - Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού (ν. Αττικής) με άρση απαλλοτρίωσης στον ΚΧ 32, σε συμμόρφωση Δικαστικής Απόφασης.
 6. Πράξη 37 - Έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών της Διακήρυξης και της Προκήρυξης (Περίληψης Διακήρυξης) για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία».
 7. Πράξη 38 - Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης
  Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ) για την καλλιέργεια ιχθύων και οστράκων στις περιοχές Νοτίου και Βορείου Ευβοϊκού και του Διαύλου Ωρεών, ΠΕ Εύβοιας και Βοιωτίας με φορέα την εταιρεία «ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» με δ.τ. «ΕΥΒ.ΕΤ.ΑΝ.Υ. ΑΕ».
 8. Πράξη 39 - Έγκριση παρέκκλισης ως προς το ύψος των εγκαταστάσεων των κτηρίων ραφιναρίας, μονάδας μηχανικής επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΜΕ) και μονάδας βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΒΕ), για τα αναγκαία έργα των εγκαταστάσεων της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) του Νομού Ηλείας σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση Τριανταφυλλιά του Δήμου Αμαλιάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8Α του ΠΔ 24.5.1985 (ΦΕΚ 270 Δ).
 9. Πράξη 40 - Δήμος Αθηναίων - Πολεοδομικές ρυθμίσεις στην Ακαδημία Πλάτωνος, σε συμμόρφωση της 14300/05 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για την άρση απαλλοτρίωσης σε ακίνητα στα ΟΤ 119, 120 και 121 περιοχής 75 (συνέχεια της από 6.7.2018 εισήγησης, ως προς την αντικατάσταση του διαγράμματος).
 10. Πράξη 41 - Διαβίβαση από το ΣΥΠΟΘΑ Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών για εξαίρεση από το χαρακτηρισμό ως «αξιόλογου τεχνικού» έργου και απαλλαγή από την υποχρέωση διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του έργου με θέμα «Αναβάθμιση Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Αθηνών».
 11. Πράξη 42 - Διαβίβαση από το ΣΥΠΟΘΑ Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών για εξέταση του με αρ.πρ. 4388/22.2.2019 αιτήματος για μη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη μελέτη με θέμα «Δημιουργική επανάχρηση δημοτικού ακινήτου επί των οδών Κερασούντος και Ιλισίων 21 ως Πολυχώρος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων» (εισηγητής Δήμος Ζωγράφου).
 12. Πράξη 43 - Διαβίβαση από το ΣΥΠΟΘΑ Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών για εξαίρεση από το χαρακτηρισμό ως «αξιόλογου τεχνικού» έργου και απαλλαγή από την υποχρέωση διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του έργου με θέμα «Αναθεώρηση της υπ’αρ. 183/90 άδειας δόμησης για την τοποθέτηση τέντας από άκαμπτο πανί πάνω σε μεταλλικό σκελετό στο Πεδίον του Άρεως στην Αθήνα».
 13. Πράξη 44 - Εξέταση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» σχετικά με την ακύρωση της με αρ.πρ. 4373/18.9.2017 απόφασης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καλαμάτας με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση της εταιρείας μας για έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στη θέση με τον κωδικό «110 1611 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ».
 14. Πράξη 45 - Εξέταση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» σχετικά με ανάκληση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών σταθμού ραδιοεπικοινωνίας στην οδό Κυρηνείας 9 Δήμου Γλυφάδας με κωδική ονομασία «110 5244 ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ».
 15. Πράξη 46 - Εξέταση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» σχετικά με ακύρωση της από 23.5.2017 με αρ.πρ. 429 απόφασης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Σητείας με θέμα « Κλείσιμο του με αρ.πρ. 81/3.2.2014 φακέλου τροποποίησης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία «100 0228 ΡΟΥΣΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
 16. Πράξη 47 - Εξέταση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» σχετικά με ακύρωση της από 18.11.2014 με αρ.πρ. 173165 απόφασης της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Λειτουργιών Δήμου Ηρακλείου Κρήτης με θέμα «Επιστροφή φακέλου» με την οποία απορρίπτεται η από 173165/17.11.2014 αίτησή μας προς την άνω διεύθυνση για έκδοση πολεοδομικής έγκρισης εγκατάστασης σταθμού βάσης στη θέση με κωδική ονομασία «110 2017 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΡΑΘΙΤΗΣ».
 17. Πράξη 48 - Εξέταση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» σχετικά με ακύρωση της από 15.9.2015 με αρ.πρ. 31443 απόφασης της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Λειτουργιών Δήμου Ηρακλείου Κρήτης με θέμα «Επιστροφή φακέλου» με την οποία απορρίπτεται η με αρ.πρ. 31443/13.3.2015 αίτησή μας προς την υπηρεσία δόμησης του άνω Δήμου για έκδοση πολεοδομικής έγκρισης εγκατάστασης σταθμού βάσης στη θέση με κωδική ονομασία «100 0201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ».
 18. Πράξη 49 - Εξέταση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» σχετικά με ακύρωση της από 4.6.2016 με αρ.πρ. 1777 απόφασης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ζακύνθου με θέμα «Σχετικά με την χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών σταθμού κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Ι.Κολυβά στην Ζάκυνθο» με την οποία απορρίπτεται η με αρ.πρ. 1344/16 αίτησή μας προς την άνω Υπηρεσία για έκδοση πολεοδομικής έγκρισης εγκατάστασης σταθμού βάσης Τηλεφωνίας στη θέση με κωδική ονομασία «110 6205 ΠΟΛΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ».
 19. Πράξη 50 - Αίτηση της εταιρείας ΑΘΜΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΪΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) για παροχή σύμφωνης γνώμης κατ΄άρθρον 110 του ν. 4495/2017.
| | | | | |