Διακηρύξεις, Κατακυρώσεις, Αναθέσεις Δημοσίων Συμβάσεων Έργων για το έτος 2018

28.12.2018 Ματαίωση Διαγωνιστικής Διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας «Σύμβουλος υποστήριξης για την παρακολούθηση - διαχείριση - συντονισμό - δημοσιότητα - επικοινωνία του έργου “Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού” με ακρωνύμιο ΘΑΛ-ΧΩΡ 2».

Πρακτικό Επιτροπής

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής 

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής(εμπροσθόφυλλο)

24.12.2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών προσαρμογής και βελτιστοποίησης του λογισμικού της εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υ.Π.ΕΝ.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
24.12.2018 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες για τη δημιουργία νέου domain, μετάπτωσης χρηστών και εργασίες διαχείρισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων, δικτύου και υποστήριξης χρηστών του κτιρίου του ΥΠΕΝ επί της λεωφόρου Μεσογείων 119

Διακήρυξη  Διαγωνισμού

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού

18.12.2018 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων που θα του/τους ανατεθεί:
α) η προμήθεια αναλωσίμων για τη λειτουργία των αυτόματων αναλυτών αερίων ρύπων για τους σταθμούς του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ), β) η προμήθεια αναλωσίμων και εργασιών ετήσιας συντήρησης για τη λειτουργία των αυτόματων
αναλυτών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΒΤΕΧ) για τους σταθμούς του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ), και γ) η προμήθεια ανταλλακτικού για την επισκευή αναλυτή αζωτοξειδίων (NOx) – σειριακός αριθμός 1599, για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, CPV:38434000-6 – Αναλυτές.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνηση Δήλωσης

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

12.12.2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής δύο ρολών εισόδων σε κτίρια του ΥΠΕΝ
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
12.12.2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης - επισκευής καμερών (συστήματα CCTV)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

07.12.2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών φόρτωσης και μεταφοράς σμύριδας Νάξου, έτους 2018.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
04.12.2018 Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσίας «Σύμβουλος υποστήριξης για την παρακολούθηση - διαχείριση - συντονισμό - δημοσιότητα - επικοινωνία του έργου “Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού” με ακρωνύμιο ΘΑΛ-ΧΩΡ 2»

Διακήρυξη
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής

03.12.2018 Προδιαγραφές δημιουργίας και λειτουργίας χώρων τροφοδοσίας αρπακτικών πτηνών στις Περιφέρειες της Χώρας, πλην της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων
Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβών
Παράρτημα

Ακύρωση διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού

03.12.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών επιβλέποντα και τεχνικού ασφαλείας των σμυριδωρυχείων Νάξου για το 2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών
30.11.2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων του ΥΠΕΝ, που περιλαμβάνει προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
30.11.2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια οργάνων μέτρησης δειγματοληψίας και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
30.11.2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επέκταση δύο υφιστάμενων τηλεφωνικών κέντρων του ΥΠΕΝ
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
27.11.2018 Προδιαγραφές δημιουργίας και λειτουργίας χώρων τροφοδοσίας αρπακτικών πτηνών στις Περιφέρειες της Χώρας, πλην της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας

Διακήρυξη

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων

Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβών

Παράρτημα

Ακύρωση Διαγωνισμού

23.11.2018
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Πληροφοριακού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δ.Π. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
12.11.2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ανακατασκευής τριών (3) γραφείων στο κτίριο του Υπουργείου Περιβάλλοντος επί της οδού Πατησίων 147
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
08.11.2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Μεταλλικών Δοχείων Συλλογής Ρητίνης, για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δ.Π. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
08.11.2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Πάστας Θεϊκού Οξέως, για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δ.Π. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
08.11.2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πλαστικών σακούλων συλλογής ρητίνης, για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δ.Π. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
08.11.2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μεταλλικών πλακιδίων αριθμοσφυρών, για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δ.Π. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
07.11.2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

17.10.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 6 συσσωρευτών για τα τηλεφωνικά κέντρα των κτιρίων Αμαλιάδος 17 και Μεσογείων 119 Πρόσκληση υποβολής προσφορών
11.10.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια δύο (2) διακομιστών Πρόσκληση υποβολής προσφορών
08.10.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» LIFE16 IPE/GR/000002. 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Παραρτήματα 

21.09.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών υλικών για τις ανάγκες του Έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» LIFE16 IPE/GR/000002. 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
Παραρτήματα Πρόσκλησης

20.09.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια έξι καταστροφέων εγγράφων

Πρόσκληση υποβολής προσφορών
Παραρτήματα Πρόσκλησης

20.09.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εξοπλισμό Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
18.09.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών προμήθειας υλικών μέσων για την ολοκλήρωση του Υποέργου 1: «Σύνταξη σχεδίων Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων που απαιτούνται για την εφαρμογή του Ν.4447/2016» της Πράξης «ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.4269/2014, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει». Πρόσκληση υποβολής προσφορών
18.09.2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού «Ανάρτηση των Πράξεων χαρακτηρισμού και των αποφάσεων των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων σε εφαρμογή του άρθρου 42 του Νόμου 4280/2014» και υποστήριξη χρηστών για ένα έτος.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
Υπόδειγμα υποβολής αίτησης

18.09.2018
Προμήθεια υδραυλικού υλικού για τις τρέχουσες ανάγκες όλων των κτιρίων του ΥΠΕΝ, καθώς και για τυχόν ανάγκες που θα προκύψουν κατά το έτος 2018

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς
Παραρτήματα

Ανακοίνωση Άγονου Διαγωνισμού

14.09.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών
13.09.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ενός εξωτερικού σκληρού δίσκου

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς
Παραρτήματα Πρόσκλησης Υποβολής

04.09.2018 Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα του ανατεθεί η Παροχή Υπηρεσίας «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Απόφαση Διαγωνισμού
27.08.2018
Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και ιματισμού εργασίας, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

23.08.2018

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών προς εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων – πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας και συγκεκριμένα στην περιοχή του παραλιακού μετώπου Αθηνών-Σουνίου από το 35ο χλμ έως το 70ο χλμ, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτών (134.945,70 €) χωρίς ΦΠΑ 24%, (CPV: 45111100-9), κατά παρέκκλιση του ορίου της παρ. 1 του άρθρου 118 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) και μέχρι τα όρια της περίπτωσης β’ του άρθρου 5 του ίδιου Νόμου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 52 Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α΄142) και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 10ης Αυγούστου 2018 (ΦΕΚ Α΄149)».

 

Πρόσκληση Υποβολής προσφορών

Υπόδειγμα αίτησης Προσφοράς

Υπόδειγμα Οικονομικής 

 

20.08.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υδραυλικού υλικού  για τις ανάγκες όλων των κτιρίων του ΥΠΕΝ

Πρόσκληση
Παράρτημα πρόσκληση υποβολής
Ανακοίνωση

13.08.2018 Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα του ανατεθεί η Παροχή Υπηρεσίας "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤοΣΔΑ. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
01.08.2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού και φαρμακευτικών ειδών για τις ανάγκες του Υ.Π.Ε.Ν. (Πολιτική Άμυνα).
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
31.07.2018
Διενέργεια διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Τεχνική υποστήριξη ΕΓΥ στην Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ και της Οδηγίας2006/7/ΕΚ στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες», με κωδικό πράξης ΣΑ: (2016ΣΕ27510003).
Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 62566,1

Σχετική Απόφαση
Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη

25.07.2018
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2018-2023» της πράξης «Πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σε θέματα πολιτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Biennale αρχιτεκτονικής της Βενετίας» με κωδικό MIS 5010624

Απόφαση Διαγωνισμού
Απαντήσεις σε ερωτήματα (1)
Απαντήσεις σε ερωτήματα (2)
Απαντήσεις σε ερωτήματα (3 / 20-8-2018)
Απαντήσεις σε ερωτήματα (4)

20.07.2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016) ανάδειξης αναδόχου στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες ενοικίασης/διαμόρφωσης εκθεσιακού χώρου, δικαιώματος συμμετοχής και κατασκευής/αποξήλωσης περιπτέρου για τη συμμετοχή του ΥΠΕΝ στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα διεξαχθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, κατά το χρονικό διάστημα 8-16/9/2018

Διακήρυξη Διαγωνισμού
Παραρτήματα Διαγωνισμού

19.07.2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υ.Π.ΕΝ
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
16.07.2018 Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης "Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες"
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 20/09/2018 και ώρα 12:00

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας
Περίληψη Διακήρυξης
Οικονομική προσφορά
Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
Τεύχος Τεκμηρίωσης Σκοπιμότητας
Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής
Πρόγραμμα Εκπόνησης και Χρονοδιάγραμμα
Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) .doc, .pdf
Υποδείγματα Εγγυήσεων και Δηλώσεων Εμπειρίας .doc .pdf
Απαντήσεις σε ερωτήματα
Έγκριση Πρακτικού I 
Έγκριση Πρακτικού II
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Έγκριση Πρακτικού II 
Έγκριση δικαιολογητικών και κατακύρωση διαγωνισμού

10.07.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης βλαβών και μεταφοράς (ξήλωμα και επανατοποθέτηση) των κλιματιστικών μονάδων των αιθουσών κεντρικών συσκευών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καθώς και των κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Δ/νσης Κ.Α.Π.Α. για το έτος 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
Παραρτήματα Πρόσκλησης

06.07.2018
 
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών υλικών, για τις ανάγκες του Έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» LIFE16 IPE/GR/000002.
 

Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς
Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

04.07.2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

26.06.2018
Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για την προμήθεια γραφικής ύλης, γραφιτών (εκτυπωτών και φαξ) και εκτυπωτικών υλικών, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2018

Απόφαση Διαγωνισμού

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Παροχή Διευκρινήσεων

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

25.06.2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Σαρωτών τύπου Α και Β για τις ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2018.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
21.06.2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και πλυσίματος της μοκέτας συνολικής επιφάνειας 6.000 τ.μ. του κτιρίου επί της Λεωφόρου Μεσογείων 119, όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠΕΝ
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
20.06.2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια προτύπων αερίων του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την Ποιότητα της Ατμόσφαιρας.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
20.06.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης - μυοκτονίας σε κτήρια του Υ.Π.ΕΝ. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
19.06.2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υλοποίηση εργασιών προσαρμογής, αναβάθμισης και βελτιστοποίησης του λογισμικού της εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) και την τεχνική της υποστήριξη.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
13.06.2018 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση της εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης στο κτίριο της οδού Πανόρμου 2 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς και Τεχνικές Προδιαγραφές

01.06.2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης –αναγόμωσης και προμήθεια πυροσβεστήρων
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
29.05.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια δύο (2) διακομιστών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

29.05.2018
Εργασίες προληπτικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στα κτίρια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2018

Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Υπόδειγμα Αίτησης Υποβολής Προσφοράς

 24.05.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τη λειτουργία αυτόματων αναλυτών αιωρούμενων σωματιδίων

ΝΕΑ Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Ανάκληση πρόσκλησης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

21.05.2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας υλικών καθαριότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ) για το έτος 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Παραρτήματα 

18.05.2018 Προμήθεια Ειδών - Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Πίνακας Διαγωνισμού
15.05.2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση εργασιών στεγανοποίησης τμήματος της στέγης του κτιρίου της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος στα Ιλίσια, του Υ.Π.ΕΝ.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
08.05.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού (cpv:31681410-0) για τις ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Υπόδειγμα Αίτησης Υποβολής Προσφοράς

07.05.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών υλικών για τις ανάγκες του Έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» LIFE16 IPE/GR/002. 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Παράρτημα I - Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

04.05.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών βαψίματος Πρόσκληση υποβολής προσφορών
04.05.2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδικών μεταλλικών δοχείων δειγματοληψίας υγρών καυσίμων
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
04.05.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη «Συντήρηση και διακρίβωση πρότυπου ροομέτρου του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την Ποιότητα της Ατμόσφαιρας» Πρόσκληση υποβολής προσφορών
03.05.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για τις ανάγκες του Έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» LIFE16 IPE/GR/002

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παράρτημα I

03.05.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια στατιστικού πακέτου ανάλυσης δεδομένων για τις ανάγκες του Έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» LIFE16 IPE/GR/002

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παράρτημα I 

26.03.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη διακρίβωση ζυγού, αισθητήρων θερμοκρασίας, υγρασίας και πίεσης του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την Ποιότητα της Ατμόσφαιρας Πρόσκληση υποβολής προσφορών
20.03.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις ανάγκες του ΥΠΕΝ Πρόσκληση υποβολής προσφορών
13.03.2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδικών μεταλλικών δοχείων δειγματοληψίας υγρών καυσίμων
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
08.03.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συσκευών Firewall Πρόσκληση υποβολής προσφορών