παρέχεται από
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ – ΦΥΤΩΡΙΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013
ΕΡΓΑ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜ. ΔΑΣΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
ΔΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
ΔΑΣΗ » ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ » ΜΗΤΡΩΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών – ΜΗ.ΔΑ.Σ.Ο.
 
 Σύμφωνα με τον Ν.4423/16 (ΦΕΚ182Α΄) “Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις”.  
  • Οι Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΔΑ.Σ.Ο.), είναι αυτόνομες ενώσεις προσώπων, οι οποίες  συγκροτούνται εθελοντικά και επιδιώκουν την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών τους, με ισότιμη συνεργασία και αμοιβαία βοήθεια. Οι ΔΑ.Σ.Ο. είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν εμπορική ιδιότητα. Οι ΔΑ.Σ.Ο. δεν υποχρεούνται να εγγράφονται στα Εμπορικά Επιμελητήρια της χώρας.
  • Οι ΔΑ.Σ.Ο. διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες. Πρωτοβάθμιες ΔΑ.Σ.Ο. είναι οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας, (ΔΑ.Σ.Ε.) και δευτεροβάθμιες οι Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας,  (Ε.ΔΑ.Σ.Ε.).
  • Οι ΔΑ.Σ.Ε. δραστηριοποιούνται στις δασικές εργασίες και στη διακίνηση, εμπορία, επεξεργασία και μεταποίηση δασικών προϊόντων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4423/2016 και εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις που τάσσονται από ειδικές διατάξεις.

Η εκμετάλλευση των δημοσίων δασών σύμφωνα με την δασική νομοθεσία σήμερα γίνεται κυρίως από τους ΔΑ.Σ.Ε. είτε με αυτεπιστασία (άρθρο 137 του ΝΔ 86/69, ΦΕΚ7Α΄), είτε με παραχώρηση της εκμετάλλευσης δάσους (άρθρο 136Α του ΝΔ 86/69 και ΠΔ 126/86, ΦΕΚ44Α΄ όπως ισχύει), είτε με μίσθωση λήμματος (άρθρο 14 του ΝΔ 86/69).

Από τις διατάξεις του ν. 4423/2016 προβλέπεται η τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΔΑ.Σ.Ο.) και Δασεργατών για την άσκηση της κρατικής εποπτείας επί αυτών και η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο νομιμότητας της λειτουργίας τους και την υποβοήθηση του έργου τους. Η κρατική εποπτεία επί των ΔΑ.Σ.Ο. ασκείται: για τους Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και για τις Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (Ε.ΔΑ.Σ.Ε.) από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Με την 53724/85/2019/12-6-2019 (ΦΕΚ 2398Β΄) Υπουργική Απόφαση «Τήρηση του Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών κατ΄εφαρμογή του ν. 4423/2016», η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 23 παρ. 3 του παραπάνω νόμου, ρυθμίζονται: η μορφή και το περιεχόμενο του Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών, οι σχέσεις μεταξύ κεντρικού και περιφερειακού μητρώου, οι υποχρεώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία εγγραφής και συμπλήρωσης/επικαιροποίησης στοιχείων στο Μητρώο των ΔΑ.Σ.Ο. της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4423/2016, της ΠΑ.Σ.Υ.ΔΑ.Σ.Ο. της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4423/2016 καθώς και των μελών αυτών, οι προϋποθέσεις παραμονής σε αυτό, οι λόγοι διαγραφής από αυτό, τα αναγκαία στοιχεία καταχώρισης και  η πρόσβαση στο μητρώο και η δημοσιοποίηση στοιχείων.

Από την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019, τίθεται σε λειτουργία το παραπάνω Μητρώο, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο https://mds.ypen.gr του Υ.Π.ΕΝ. Αρχικά πραγματοποιείται η εγγραφή των δασεργατών με ευθύνη των Διευθύνσεων Δασών και στη συνέχεια, η εγγραφή των ΔΑ.Σ.Ε. με την επιλογή των ήδη εγγεγραμμένων στο Μητρώο Δασεργατών, ως μέλη τους, με ευθύνη των ιδίων.

Α. Στο Μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά:

  1. Οι Δασεργάτες οι οποίοι έχουν αποκτήσει την βεβαίωση της Ιδιότητας Δασεργάτη, σύμφωνα με την 168596/1492/27-8-2018 (ΦΕΚ 3792 Β) «Ιδιότητα Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε., Επιτροπή Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη – μέλους Δ.Α.Σ.Ε.», Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 178186/535/25-2-2019 (ΦΕΚ 907 Β’) Υπουργική Απόφαση. Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 4423/2016. Οι Δασεργάτες εγγράφονται στο Μητρώο, στον παραπάνω δικτυακό τόπο, από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών, η οποία εξέδωσε την παραπάνω Βεβαίωση.
  2. Οι ΔΑ.Σ.Ε. και Ε.ΔΑ.Σ.Ε., με δική τους ευθύνη, κατόπιν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενης αίτησης προς την Διεύθυνση Δασών στην οποία υπάγεται η έδρα τους, στον παραπάνω δικτυακό τόπο, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έγκριση του καταστατικού τους από το Ειρηνοδικείο της έδρας τους. Στην αίτησή τους δηλώνουν και τα μέλη τους (οι ΔΑ.Σ.Ε. συμπληρώνουν και τα στοιχεία των Δασεργατών μελών τους) και συνυποβάλλουν ηλεκτρονικά αντίγραφο του καταστατικού τους και κυρωμένο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του Ειρηνοδικείου με μνεία του αριθμού καταχώρισης της στο Ειδικό Δημόσιο Βιβλίο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων του άρθρου 45 του ν. 4423/2016.  
  3. Η ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο., με δική της ευθύνη, κατόπιν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενης αίτησης προς την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ., στον παραπάνω διαδικτυακό τόπο, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έγκριση του καταστατικού της από το Ειρηνοδικείο της έδρας της. Στην αίτηση της δηλώνει και τα μέλη της και συνυποβάλλει ηλεκτρονικά αντίγραφο του καταστατικού της και κυρωμένο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του Ειρηνοδικείου με μνεία του αριθμού καταχώρισης της στο Ειδικό Δημόσιο Βιβλίο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων του άρθρου 45 του ν. 4423/2016.
  4. Οι Αναγκαστικοί Δασικοί Συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του ν. 4423/2016, με ευθύνη της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών. Τονίζουμε ότι τα στοιχεία που πρέπει να κατατεθούν στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών είναι μόνο αυτά που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της 53724/85/2019/12-6-2019 (ΦΕΚ 2398Β΄) Υπουργικής Απόφασης «Τήρηση του Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών κατ΄εφαρμογή του ν. 4423/2016», χωρίς την εν γένει υποχρέωση της τροποποίησης του καταστατικού αυτών.
Β. Οι υφιστάμενοι, κατά την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, Δ.Α.Σ.Ε., εγγράφονται στο Μητρώο με δική τους ευθύνη, κατόπιν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενης αίτησης προς την αρμόδια Διεύθυνση Δασών, στον παραπάνω διαδικτυακό τόπο, έως 27-9-2019 (καταληκτική ημερομηνία προσαρμογής τους στις διατάξεις του ν. 4423/2016, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 47, όπως αυτή παρατάθηκε με την υπ’ αριθμ. 168592/1442/21-8-2018 Υπουργική Απόφαση). Ομοίως και οι υφιστάμενες Ε.ΔΑ.Σ.Ε. εντός της νομίμου προθεσμίας της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4423/2016. Για την εγγραφή τους υποβάλλουν ηλεκτρονικά αντίγραφο του προσαρμοσμένου καταστατικού τους στις διατάξεις του ως άνω νόμου και κυρωμένο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του Ειρηνοδικείου με μνεία του αριθμού καταχώρισης της στο Ειδικό Δημόσιο Βιβλίο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων του άρθρου 45 του ν. 4423/2016.

Γ. Τα στοιχεία που συμπληρώνονται στις αιτήσεις των παραπάνω υπόχρεων (και των Δασεργατών μελών των ΔΑ.Σ.Ε.) περιλαμβάνονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ της 53724/85/2019/12-6-2019 Υπουργικής Απόφασης.

Δ. Το Μητρώο συμπληρώνεται / επικαιροποιείται με ευθύνη των υπόχρεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, και πάντως ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Τα στοιχεία των Δασεργατών συμπληρώνονται / επικαιροποιούνται με ευθύνη των ΔΑ.Σ.Ε. στον οποίο είναι μέλη, κατόπιν εξουσιοδότησης αυτών.  

Ε. Η εγγραφή στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών (ΜΗ.ΔΑ.Σ.Ο.) των παραπάνω υπόχρεων επέρχεται με την χορήγηση του Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης σε αυτό, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο θεωρείται η ημερομηνία υποβολής αίτησης και για τους Δασεργάτες η ημερομηνία καταχώρισής τους από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών.

Σχετική Νομοθεσία

Αρμόδια Υπηρεσία για την τήρηση του Μητρώου – Επικοινωνία
Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.
Ταχ. Δ/νση:Τέρμα Αλκμάνος- Ιλίσια. ΤΚ 115 28
e-mail: diaxeirisidason@prv.ypeka.gr
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Δρούγας Παναγιώτης

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλέφωνο E-mail
Για ΔΑ.Σ.Ο. και Δασεργάτες
Καραφύλλης Δημήτριος 2131512261 d.karafyllis@prv.ypeka.gr
Ανδρίτσου Σουζάνα 2131512148 s.andritsou@prv.ypeka.gr
Για Αναγκαστικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς
Διαμαντόπουλος Γεώργιος 2131512271 g.diamantopoulos@prv.ypeka.gr
Φραγκάκης Βασίλειος 2131512127 b.fragkakis@prv.ypeka.gr

Αρμόδια Υπηρεσία για την τεχνική υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.Π.ΕΝ.
Για τεχνικά θέματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δ/νση: help.mds@prv.ypeka.gr 

* Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την τήρηση του Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.

 

| | | | | |