ΞΕΝΙΚΑ ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
 

Άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με το Άρθρο 8(7) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέδια δράσης σύμφωνα με το Άρθρο 13(2) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύστημα επιτήρησης σύμφωνα με το Άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύστημα επισήμων ελέγχων σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέτρα ενημέρωσης του κοινού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κόστος ανάληψης δράσης για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014