en-USel-GR

Συμβατικά υγρά καύσιμα - τιμές

Συμβατικά Υγρά Καύσιμα θεωρούνται τα Πετρελαιοειδή Προϊόντα των κατηγοριών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, ήτοι τα Ελαφρά, Μεσαία και Βαρέα Κλάσματα, τα οποία αφορούν σε όλους τους τύπους των βενζινών, πετρελαίων και μαζούτ.

Το κράτος μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς πετρελαίου και εποπτεύει την τήρηση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού. Οι τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων που διατίθενται στην εγχώρια αγορά διαμορφώνονται σε όλη την επικράτεια της χώρας ελεύθερα από τους ασκούντες την εμπορία των προϊόντων αυτών.  Μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας , επιτρέπεται για την αντιμετώπιση δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να προκληθούν στην οικονομία της χώρας λόγω των υψηλών διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου και των πετρελαιοειδών προϊόντων ή εξαιτίας της αδικαιολόγητης , κατά τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και κατά τις ειδικές συνθήκες της διεθνούς και εγχώριας αγοράς πετρελαιοειδών, διαμόρφωσης των τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων, να επιβληθούν γενικά ή τοπικά ανώτατες τιμές πώλησης στον καταναλωτή (Α.Τ.Κ.) για όλα ή ορισμένα από τα πετρελαιοειδή προϊόντα.

Η ασφάλεια εφοδιασμού πετρελαιοειδών, ταυτίζεται με

  • τη δημιουργία πετρελαϊκών αποθεμάτων, συμμαχιών και εναλλακτικών οδών για την κάλυψη των πετρελαϊκών αναγκών της εγχώριας αγοράς σε περιόδους ενεργειακών κρίσεων,
  • τη προστασία των καταναλωτών με τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών που εξομαλύνουν τις επιπτώσεις των διαταραχών εφοδιασμού και
  • τη διασφάλιση της ομαλής τροφοδοσίας καυσίμων της αγοράς και τη διατήρηση των κοινωνικο –οικονομικών δραστηριοτήτων στη χώρα.

Η δημιουργία και η τήρηση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, αποθεμάτων δηλαδή ικανών να στηρίξουν τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας σε περιόδους κρίσεων τοπικής, ευρύτερης ή διεθνούς εμβέλειας, είναι μία ιδιαίτερα διαδεδομένη πρακτική που εφαρμόζεται παγκόσμια για την επίτευξη της ασφάλειας εφοδιασμού. 

ΝΕΟ: Σας ενημερώνουμε ότι, κατ΄ εφαρμογή α)των διατάξεων του Ν.3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 230) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α’ 85) και β)της υπ΄αριθμ. 978/24.10.2011 (ΦΕΚ Β΄2361/2011) κοινή υπουργική απόφαση, από 02.05.2012 πληροφορίες για θέματα τιμών υγρών καυσίμων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα Εβδομαδιαίο δελτίο τιμών Αμόλυβδης βενζίνης.

Τιμές Πρατηρίων Καυσίμων

Θέματα τιμών πρατηρίων υγρών καυσίμων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Στην εφαρμογή του ΥΠΑΑΝ -Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων που δίνεται πιο κάτω, ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής επιλέγοντας το νομό/δήμο/δημοτικό διαμέρισμα, ενημερώνεται για τις τιμές των προϊόντων στα πρατήρια της περιοχής.

Γράφημα μέσης τιμής αμόλυβδης βενζίνης

Στο Δελτίο Εβδομαδιαίας Επισκόπησης Τιμών Αμόλυβδης Βενζίνης το οποίο παρατίθεται πιο κάτω, στο Διάγραμμα 1, παρουσιάζεται σε μορφή γραφήματος  η εξέλιξη του μέσου όρου της τιμής πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων στην Ελλάδα, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της εκ διυλιστηρίων προ φόρων τιμής.

Μέσες Τιμές Υγρών Καυσίμων

Παρουσιάζονται εβδομαδιαία, οι μέσοι όροι των τιμών των πέντε τύπων καυσίμου (αμόλυβδη 95 οκτ., αμόλυβδη 100 οκτ., σούπερ, ντίζελ κίνησης και ντίζελ θέρμανσης) σε όλη τη χώρα όπως αποστέλλονται στην Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μέσες Τιμές Αμόλυβδης Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών

Παρουσιάζονται εβδομαδιαία, οι μέσοι όροι των τιμών αμόλυβδης βενζίνης, καθώς και οι αντίστοιχες μέγιστες κι ελάχιστες τιμές, με τις οποίες πωλούν οι Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών, πανελλαδικά και σε επίπεδο νομού. Οι τιμές αφορούν ποσότητα 1000 λτ.

Δελτίο Εβδομαδιαίας Επισκόπησης Τιμών Αμόλυβδης Βενζίνης

Το δελτίο εβδομαδιαίας επισκόπησης τιμών αμόλυβδης βενζίνης περιλαμβάνει τις διεθνείς τιμές, το μέσο όρο τιμής πώλησης των ελληνικών διυλιστηρίων, χονδρικής και λιανικής καθώς και σχετικά διαγράμματα.

Ελληνικά Πετρέλαια – Τιμές Πετρελαιοειδών προϊόντων
Οι τιμές πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων σε κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας.

Γενική Γραμματεία Εμπορίου - Ιστορικά Στοιχεία Τιμών Καυσίμων & Ασφάλτου των ΕΛΠΕ Δίδονται ιστορικά στοιχεία τιμών καυσίμων και ασφάλτου των Ελληνικών Πετρελαίων,  από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτλίας. Στις τιμές αυτές, συμπεριλαμβάνεται η ειδική εισφορά, το τέλος ΡΑΕ, ο ΕΦΚ και το ΔΕΤΕ, δεν συμπεριλαμβάνεται όμως ο ΦΠΑ.

Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων
Η εφαρμογή αυτή βασίζεται στην υποβολή στοιχείων εκ μέρους των ιδιοκτητών πρατηρίων υγρών καυσίμων. Μέσω της εφαρμογής, οι πρατηριούχοι ανά την Ελλάδα υποχρεούνται να υποβάλλουν τις τιμές  των προϊόντων τους (αμολυβδη 95 οκτ. αμόλυβδη 100 οκτ. super, diesel κίνησης, diesel θέρμανσης), κάθε φορά που αλλάζουν ή μία φορά κάθε επτά μέρες έστω και αν η τιμή παραμένει η ίδια.
Οι καταναλωτές, επιλέγοντας το νομό/δήμο/δημοτικό διαμέρισμα, ενημερώνονται για τις τιμές των προϊόντων στα πρατήρια της περιοχής, για τα οποία οι υπεύθυνοι πρατηριούχοι έχουν υποβάλλει στοιχεία. Ο κάθε ενδιαφερόμενος επισκέπτης της εφαρμογής αυτής, έχει επίσης τη δυνατότητα, μέσω των στατιστικών στοιχείων, να πληροφορηθεί τις ελάχιστες, μέγιστες και μέσες τιμές σε κάθε νομό της χώρας.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Τιμών Πετρελαιοειδών
Παρουσιάζονται ενδιαφέροντα πληροφοριακά και τιμολογιακά στοιχεία της αγοράς πετρελαιοειδών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των άλλων ο καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί για τις ισχύουσες τιμές λιανικής της αμόλυβδης βενζίνης, του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, στις χώρες μέλη, σε εβδομαδιαία βάση.

Ενδεικτικά Κόστη Διατήρησης Αποθεμάτων / Αποθήκευσης

Η ελληνική αγορά διαθέτει υπερεπάρκεια πιστοποιημένων δεξαμενών διατήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, οι οποίες διατίθενται για αποθήκευση σε τρίτους.

Στην Ελλάδα τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης τηρούνται από τη βιομηχανία και τους οικονομικούς φορείς της εγχώριας πετρελαϊκής αγοράς, ήτοι τα διυλιστήρια, τις εταιρίες εμπορίας και τους Μεγάλους Τελικούς καταναλωτές. Οι φορείς αυτοί, υποχρεώνονται από το νόμο στη τήρηση αποθεμάτων 90 ημερών, ανάλογα με τις ποσότητες τις οποίες εισήγαγαν και διέθεσαν στην ελληνική αγορά το προηγούμενο έτος. Την εποπτεία και τον έλεγχο της τήρησης των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης αναλαμβάνει η Γ. Γ. Ενέργειας &.Ορυκτών Πρώτων Υλών. Ενδεικτικά, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015, η τήρηση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης επιβάρυνε μεσοσταθμικά τη τιμή πώλησης της βενζίνης με 19,2 €/ΜΤ, του πετρελαίου κίνησης με 17,4 €/ΜΤ και του μαζούτ με 13,6 €/ΜΤ.
 
Τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης τηρούνται σε ειδικές δεξαμενές οι οποίες οφείλουν να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Η πιστοποίηση τους γίνεται από τη Γ. Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών. Ενδεικτικά, το Νοέμβριο του 2015, το ετήσιο κόστος αποθήκευσης σε πιστοποιημένες δεξαμενές διατήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης μεσοσταθμικά είχε διαμορφωθεί σε 64,18 €/ΜΤ για αποθήκευση βενζινών, σε 62,32 €/ΜΤ, για αποθήκευση πετρελαίων και σε 55,86 €/ΜΤ, για αποθήκευση μαζούτ. Οι τιμές αυτές διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με τη ζήτηση ή τη θέση της εγκατάστασης, ιδιαίτερα δε για αποθήκευση προϊόντων σε δεξαμενές εγκατεστημένες σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας.

bostanci escort
Swiss Replica watches
bedava bonus veren siteler
olgun porno
bonusdolu.com
antalya escort
xxx fox vidos old woman fuck hard
bodrum escort
escort ankara
porno