en-USel-GR

Στιβάδα του όζοντος και φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

Η προστασία της στιβάδας του όζοντος όπως και η κλιματική αλλαγή είναι ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό θέμα η σοβαρότητα του οποίου έγινε σαφής ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ‘70. Η Διεθνής κοινότητα ανταποκρίθηκε στο πρόβλημα θέτοντας σε εφαρμογή τη  Συνθήκη της Βιέννης (1986) και το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ (1987). Τον συντονιστικό και διαχειριστικό ρόλο για την παρακολούθηση εφαρμογής του Πρωτοκόλλου έχει αναλάβει στα πλαίσια του UNEP η Γραμματεία του Όζοντος.


Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) συμμετέχει στη Σύμβαση και στο Πρωτόκολλο ως ξεχωριστό Μέρος. Αυτό σημαίνει πως κάθε χώρα μέλος της ΕΕ λειτουργεί κάτω από την ”ομπρέλα” της ΕΕ αλλά ταυτόχρονα και ως ξεχωριστό Μέρος του Πρωτοκόλλου υπεύθυνο για την εφαρμογή του. Για την εφαρμογή και παρακολούθηση του Πρωτοκόλλου, η ΕΕ έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά από Κανονισμούς και μηχανισμούς εφαρμογής και παρακολούθησης: 

 1. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από 1/1/2010 και αντικατέστησε τον προγενέστερο Κανονισμό 2037/2000, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, αποτελεί το βασικό εργαλείο εφαρμογής του Πρωτοκόλλου του Montreal στα πλαίσια της ΕΕ. Ο Κανονισμός αναδιατυπώθηκε πρόσφατα, ενσωματώνοντας τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και την ανάγκη για απλούστευση των διατάξεών του, ειδικά στην παρούσα φάση όπου τα χρονοδιαγράμματα απαγόρευσης των ελεγχόμενων ουσιών έχουν φθάσει στην τελική τους φάση.  
   
 2. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου εκδόθηκε στα πλαίσια εφαρμογής του Πρωτοκόλλου του Κυότο με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών των ουσιών αυτών στην ατμόσφαιρα, λόγω του υψηλού τους GWP (Global Warming Potential). Τα φθοριούχα αέρια χρησιμοποιούνται με αυξανόμενους ρυθμούς κυρίως σε εφαρμογές κλιματισμού, ψύξης και πυρόσβεσης σαν υποκατάστατα των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.
   
 3. Ο Κανονισμός 842/2006 έχει συμπληρωθεί από 10 ακόμη Κανονισμούς της Ευρ. Επιτροπής οι οποίοι ρυθμίζουν ειδικότερα θέματα διαχείρισης των φθοριούχων αερίων όπως η εκπαίδευση και πιστοποίηση του τεχνικού προσωπικού ( Καν 303, 304, 305, 306, 307 και 308 του 2008), ο έλεγχος των διαρροών (Καν 1516 και 1497 του 2008), η σήμανση προϊόντων και εξοπλισμού (Καν 1494/2008) και η αναφορά στοιχείων χρήσης φθοριούχων αερίων (Καν 1493/2008).

Η Ελλάδα είναι Μέρος της Συνθήκης της Βιέννης από το 1988 και του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ από το 1992. Την ευθύνη εφαρμογής της Συνθήκης, του Πρωτοκόλλου και των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών έχει το ΥΠΕΚΑ. Ο καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού 2037/2000 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, γίνεται με βάση την Κ.Υ.Α 37411/1829/Ε103 (ΦΕΚ Β 1827/11 Σεπτεμβρίου 2007).
 

 

Νέος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Φθοριούχα αέρια

Την 1η Ιανουαρίου 2015 τίθεται σε ισχύ ο Κανονισμός 517/2014 του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Φθοριούχα αέρια του Θερμοκηπίου. Ο Κανονισμός αυτός αντικαθιστά τον υφιστάμενο Κανονισμό 842 ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ από το 2006. Ο νέος Κανονισμός σηματοδοτεί μια νέα πολιτική της Ε.Ε για τα φθοριούχα αέρια, η οποία έχει πλέον στόχο τον δραστικό περιορισμό των σχετικών εκπομπών στην ατμόσφαιρα, μέσα από σημαντικούς περιορισμούς στην παραγωγή και χρήση τους.

Ενημερωτικό για το Νέο Ευρωπαικό Κανονισμό για τα Φθοριούχα Αέρια

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006

 

Το σύστημα αδειοδότησης του Κανονισμού 1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος - Εγχειρίδια της Ε. Ενωσης

 

Νέα ΚΥΑ για τα Φθοριούχα Αέρια 

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση 18694/658/Ε 103 (ΦΕΚ 1232/Β/11-4-2012), Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 «για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου», και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του.

Σκοπός της ΚΥΑ είναι η ενίσχυση της Εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας με τα αναγκαία μέτρα για την ορθή διαχείριση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και τη μείωση των σχετικών εκπομπών. Ειδικότερα προβλέπονται : 

- Το πεδίο ευθύνης των αρμόδιων αρχών για την εφαρμογή των διατάξεων, με εθνικό συντονιστή για την συνολική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006 το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

-  Η σύσταση Τεχνικής Διϋπουργικής Ομάδας Εργασίας (ΤΔΟΕ) για την πραγματοποίηση του συντονιστικού έργου του ΥΠΕΚΑ η οποία συγκροτείται με τη συμμετοχή εκπροσώπων των συναρμόδιων Υπουργείων και, εφ’οσον κρίνεται αναγκαίο, φορέων και εμπειρογνωμόνων  του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

- Οι όροι και διαδικασίες για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των διαρροών καθώς και την ορθή ανάκτηση και αξιοποίηση των φθοριούχων αερίων από εξοπλισμό και εγκαταστάσεις που τα χρησιμοποιούν.

- Οι Διαδικασίες κατάρτισης και πιστοποίησης του τεχνικού προσωπικού και των εταιρειών που ασχολούνται με εργασίες ελέγχου, συντήρησης, εγκατάστασης και ανάκτησης, εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

- Η Ενημέρωση της Βάσης Δεδομένων του ΥΠΕΚΑ με την διαθέσιμη πληροφορία (ελληνική και διεθνή) για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, με στοιχεία των Επιχειρήσεων που παράγουν, ανακτούν, ανακυκλώνουν, εισάγουν και διαθέτουν στην αγορά φθοριούχα αέρια καθώς και με τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία από τους περιοδικούς ελέγχους των συστημάτων που χρησιμοποιούν φθοριούχα αέρια.

- Οι Μηχανισμοί και διαδικασίες ελέγχων των νομικών και φυσικών προσώπων που σχετίζονται με τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (χρησιμοποιούν, παράγουν, ανακτούν, ανακυκλώνουν, εισάγουν, διαθέτουν στην αγορά) καθώς και κυρώσεις για τις περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του κανονισμού.


Ενημερωτικό υλικό της Γενικής Διεύθυνσης CLIMATE ACTION της Ε. Επιτροπής για τα φθοριούχα αέρια

 • Πληροφορίες για χειριστές εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου - Σταθερός εξοπλισμός ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας.
 • Πληροφορίες για χειριστές εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου -  Σταθερά συστήματα πυροπροστασΙας και πυροσβεστήρες.
 • Πληροφορίες για χειριστές εξοπλισμού και τεχνικό προσωπικό που περιέχει Φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου - Συσκευές χειρισμο και προστασΙας υψηλής τάσης
 • Πληροφορίες για χειριστές εξοπλισμού και τεχνικό προσωπικό που περιέχει Φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου - Εξοπλισμός που περιέχει διαλύτες με βάση φθοριούχα αέρια θερμοκηπΙου

 

 

bostanci escort
Swiss Replica watches
bedava bonus veren siteler
olgun porno
bonusdolu.com
antalya escort
xxx fox vidos old woman fuck hard
bodrum escort
escort ankara
porno