en-USel-GR

Διαχείριση της Βιομηχανικής Επικινδυνότητας

Μια σειρά βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης έχουν καταστήσει την ασφάλεια μιας δραστηριότητας ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό της. Ανταποκρινόμενοι στην αναγκαιότητα που παρουσιάστηκε, πολλοί διεθνείς Οργανισμοί έχουν εκδώσει μία σειρά από Οδηγίες, Συμβάσεις και Κανονισμούς για την πρόληψη ατυχημάτων μεγάλης έκτασης που σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες και τον περιορισμό των συνεπειών τους στην δημόσια υγεία και στο περιβάλλον.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε το 1982 την Κοινοτική Οδηγία 82/501/EK, γνωστότερη ως Οδηγία Seveso, με την οποία καθόριζε μέτρα και περιορισμούς για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης, όπως διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη που προκύπτουν από ανεξέλεγκτες εξελίξεις κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων, άμεσους ή απώτερους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, εντός ή εκτός της εγκατάστασης και σχετίζεται με μια ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες. Σήμερα έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο η τρίτη κατά σειρά αναθεώρησή της (Οδηγία 2012/18/ΕΕ, GR,EN) με την ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.2.2016).

Επιπλέον, η χώρα μας έχει υπογράψει και κυρώσει την Σύμβαση για τις διασυνοριακές επιπτώσεις βιομηχανικών ατυχημάτων της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη UNECE με τον Ν. 2546/1997 (Σύμβαση Ελσίνκι), η οποία έχει σκοπό την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος από βιομηχανικά ατυχήματα που μπορεί να προκαλέσουν διασυνοριακές επιπτώσεις (σχετικές δημοσιεύσεις).

Εφαρμογή στην Ελλάδα

Η οδηγία Seveso είναι ενεργή σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Αποτελεί ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Είναι προϊόν συνεργασίας συναρμόδιων αρχών, φορέα εγκατάστασης και συμμετοχής του κοινού. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι η Αρμόδια Αρχή που εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  Αδειοδοτούσα αρχή για μια εγκατάσταση η οποία εμπίπτει στην ανωτέρω ΚΥΑ αποτελεί μια εκ των ακολούθων:

-η Δ/νση Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, 
-η Δ/νση Υδρογονανθράκων, Τμήμα Εγκαταστάσεων του ΥΠΕΝ για εγκαταστάσεις αποθήκευσης/διύλισης πετρελαίου,
-η Δ/νση ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τμήμα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΥΠΕΝ για την ηλεκτροπαραγωγή,
και η Δ/νση Αδειοδοτήσεων και Επ/κων πάρκων του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 (4) της ανωτέρω ΚΥΑ, τα οικεία περιφερειακά συμβούλια παρέχουν πληροφορίες στο κοινό με μόνιμο τρόπο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, για τις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν σ’ αυτήν. Το κοινό μπορεί να ανατρέξει στην ιστοσελίδα της εκάστοτε Περιφέρειας για τις εν λόγω πληροφορίες.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 (Β) της ανωτέρω ΚΥΑ, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκδίδει το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Γενικό ΣΑΤΑΜΕ) της χώρας, συντονίζει τις απαιτούμενες  ενέργειες και εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες. Παράλληλα, οι Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας καταρτίζουν τα Ειδικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης (Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ) των εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός των ορίων της διοικητικής τους ευθύνης τα οποία αποτελούν προϊόντα ανάλυσης και εξειδίκευσης του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (βάσει των αντίστοιχων Μελετών Ασφαλείας των εγκαταστάσεων) και βρίσκονται σε εναρμόνιση με αυτό.

Χρήσιμες πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις

Ο φορέας εκμετάλλευσης δηλώνει τις ποσότητες και την ταξινόμηση των επικίνδυνων ουσιών που υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρξουν εντός της εγκατάστασής του, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο άρθρο 24 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Στο Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Joint Research Center) εδρεύει το γραφείο Major Accidents Hazard Bureau με πλούσιο επιστημονικό έργο αναφορικά με θέματα εφαρμογής μέτρων πρόληψης μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων (σχετικές δημοσιεύσεις).

Στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών ECHA περιλαμβάνονται πληροφορίες για όλες τις ουσίες των κανονισμών REACH και CLP καθώς και τους κινδύνους που αυτές ενέχουν (σχετικές πληροφορίες).

Η οδηγία Seveso εξαιρεί από την εφαρμογή της κάποιες εγκαταστάσεις όπως για παράδειγμα την υπεράκτια έρευνα και εκμετάλλευση ορυκτών και την μεταφορά επικίνδυνων ουσιών μέσω αγωγών έξω από τις εγκαταστάσεις. Ωστόσο, η πρώτη περίπτωση καλύπτεται από την Οδηγία 2013/30/ΕΕ  για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου ενώ για την δεύτερη θα πρέπει να ακολουθούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες της UNECE οι οποίες αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής, ασφαλείας, διασφάλισης διαδικασιών καθαρισμού, προστασίας από την διάβρωση κλπ.

Επιπλέον υλικό για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Οδηγίας Seveso μπορεί να αντληθεί από τις ακόλουθες συνδέσεις:
•    Η μεταφορά επικίνδυνων φορτίων καθώς και κατευθυντήριες οδηγίες για το σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων ουσιών σιδηροδρομικών σταθμών της Κοινότητας των Ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων. (κείμενο στα αγγλικά)
•    Ερωτηματολόγιο (έκδοση του Πολυτεχνείου Κρήτης) που έχει συνταχθεί από εκπροσώπους Υπουργείων υπεύθυνων για την εφαρμογή της Οδηγίας Seveso IΙI στην Ελλάδα και εκπροσώπους Ελληνικών πετρελαϊκών εταιρειών για επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων που υπάγονται στις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας Seveso.

Επικοινωνία

Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Τμήμα Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων & Ειδικών θεμάτων, Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473, Αθήνα
Τηλ.: 210 6417966
e-mail: sec.dipaprv.ypeka.gr

Σχετικές συνδέσεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Οδηγία Seveso ΙΙ
Βιομηχανίες Seveso

bostanci escort
Swiss Replica watches
bedava bonus veren siteler
olgun porno
bonusdolu.com
antalya escort
xxx fox vidos old woman fuck hard
bodrum escort
escort ankara
porno