en-USel-GR

Διεθνής και Διμερείς Συνεργασίες

Το Υπουργείο μας, μέσω στρατηγικών στόχων και αξόνων δράσης σε διεθνές, περιφερειακό και διμερές επίπεδο, επιχειρεί να συνεισφέρει στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και ευημερία με τη θέσπιση υψηλών περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων. Παράλληλα, επιδιώκει την ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας, στην ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια της χώρας μας.


Ειδικότερα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ΥΠΕΚΑ έχει την ευθύνη της ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο και παρακολούθησης της εφαρμογής του συνόλου της Κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς επίσης της εκπροσώπησης της χώρας στα Συμβούλια Υπουργών Περιβάλλοντος και τις σχετικές Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των οποίων η θεματολογία αφορά σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε διεθνές επίπεδο, βασική επιδίωξη της πολιτικής του ΥΠΕΚΑ αποτελεί η επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (MDGs), και των στόχων που απορρέουν από την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WSSD) στο Γιοχάνεσμπουργκ, το 2002. Η χώρα μας, ως μέλος Διεθνών Οργανισμών, όπως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), κ.α., συμμετέχει στις πολυμερείς συναντήσεις και δράσεις, αλλά και σε όλες τις προσπάθειες για τη βελτίωση της παγκόσμιας περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. Επίσης, επιδιώκει την ενδυνάμωση της εφαρμογής των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, με έμφαση στις τρεις Συμβάσεις του Ρίο και τις Συμβάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ (UNECE), μέσω ενισχυμένων οικονομικών εισφορών στα Ταμεία τους και ανάπτυξης των ικανοτήτων των αναπτυσσομένων χωρών για την εφαρμογή τους.

Για το λόγο αυτό, το ΥΠΕΚΑ έχει την ευθύνη για την καταβολή των ετήσιων εισφορών της Ελλάδας σε Διεθνείς Οργανισμούς, Διεθνή ΜΚΟ, Ινστιτούτα και Ταμεία Συμβάσεων (π.χ., UNEP, UNEP/MAP, UNFCCC, UNLRTP, CBD, UNECE/EMEP, IUCN, κλπ). Η οικονομική αυτή ενίσχυση αποτελεί τη συνεισφορά του ΥΠΕΚΑ στην «πολυμερή βοήθεια» της χώρας μας, στο πλαίσιο της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) της Ελλάδας. Οι εισφορές αυτές που διατίθενται από εθνικούς πόρους, μέσω του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΚΑ, παρουσιάζουν ετήσια διακύμανση με, γενικώς, αυξητική τάση και για το διάστημα 2002-2010 υπερέβησαν συνολικά τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Σε περιφερειακό επίπεδο, βασική επιδίωξη αποτελεί η επίτευξη καλής γειτονίας με τις όμορες χώρες και η ανάδειξη της χώρας μας ως εξισορροπιστικού παράγοντα σταθερότητας στις γεωγραφικές περιφέρειες της Μεσογείου, των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης στις περιοχές αυτές, που βρίσκονται και στην άμεση γειτνίαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Ειδικότερα, ο φορέας μας, ως μέλος της UNECE, συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία «Περιβάλλον για την Ευρώπη» και στην υλοποίηση της «Στρατηγικής για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη». Επίσης, είναι μέλος, του  Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης (MAP) του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP/MAP), το οποίο φιλοξενείται στη χώρα μας από το 1981, του Οργανισμού Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ), της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου καθώς επίσης του Μεσογειακού Σκέλους της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Νερό, του οποίου η Ελλάδα είναι ηγέτιδα χώρα από το 2003. Ως μέλος όλων των προαναφερθέντων οργανισμών και πρωτοβουλιών, η Ελλάδα επιχειρεί την προώθηση ισχυρών διακρατικών συνεργασιών για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Το ΥΠΕΚΑ συμμετέχει επίσης ενεργά και δραστηριοποιείται σε όλα τα περιβαλλοντικά θέματα, σε επίπεδο «Ένωσης για τη Μεσόγειο», όπως για παράδειγμα στην υλοποίηση της Πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την «Απορρύπανση της Μεσογείου έως το 2010 – Ορίζων 2020» και την εκπόνηση μίας «Μεσογειακής Στρατηγικής Υδάτων».

Σε διμερές επίπεδο, βασικούς άξονες δράσης αποτελούν οι κατευθύνσεις της Επιτροπής Αναπτυξιακής Συνεργασίας του ΟΟΣΑ (DAC/OECD) και κυρίως της Διακήρυξης του Παρισιού για την Αποτελεσματικότητα της Βοήθειας, με στόχο τη σταδιακή αύξηση του όγκου, της αποτελεσματικότητας, της συνοχής και της ποιότητας της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) της Ελλάδας για περιβαλλοντικά θέματα, με στόχο την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των αποδεκτριών χωρών. Επιπλέον, επιχειρείται συστηματικά η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων, με στόχο τη μεγαλύτερη συνοχή των επιμέρους εθνικών πολιτικών, ιδίως στους τομείς περιβάλλοντος, κλιματικών αλλαγών, και διαφύλαξης της ειρήνης, με την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας. Επίσης, σε διμερές επίπεδο, η Ελλάδα έχει υπογράψει και κυρώσει Μνημόνια Συνεργασίας στον τομέα του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης με γειτονικές της χώρες, όπως με την Τουρκία, τη Βουλγαρία και την Αλβανία, ενώ προωθείται συνεχής διακρατική συνεργασία με τις χώρες αυτές σε τομείς προτεραιότητας, με έμφαση στον τομέα διαχείρισης των διασυνοριακών υδατικών πόρων.

bostanci escort
Swiss Replica watches
bedava bonus veren siteler
olgun porno
bonusdolu.com
antalya escort
xxx fox vidos old woman fuck hard
bodrum escort
escort ankara
porno