en-USel-GR

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) - ένα ισχυρό εργαλείο προώθησης της Πράσινης Ανάπτυξης

Κάθε χρόνο, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι δαπάνες του δημόσιου τομέα σε αγαθά, υπηρεσίες και έργα αποτελούν περίπου το 17% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Οι δαπάνες αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, τις προμήθειες ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού υλικού, συσκευών πληροφορικής, κατασκευές, κλωστοϋφαντουργία, τρόφιμα, ενέργεια, χαρτί, έπιπλα, μεταφορές και υλικά καθαρισμού.
Όλα αυτά τα αγαθά, υπηρεσίες και έργα έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής τους, από την παραγωγή, την χρήση έως και την απόσυρσή τους. Είναι υπεύθυνα για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την ρύπανση, την μείωση της βιοποικιλότητας και την εξάντληση των φυσικών πόρων. Οι ΠΔΣ αποτελούν ένα εργαλείο που μπορεί να προσφέρει τα απαραίτητα κίνητρα για να μειωθούν σημαντικά αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, έχει ήδη καθορίσει κοινά κριτήρια για δέκα κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών.
Οι φορείς του δημοσίου σε εθνικό επίπεδο είναι υπεύθυνοι για την ανάθεση και τον τρόπο εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και μπορούν αλλά και πρέπει να χρησιμοποιήσουν την ισχυρή αγοραστική τους δύναμη για να οδηγήσουν στην αλλαγή των παραγωγικών και καταναλωτικών προτύπων, προωθώντας την πράσινη ανάπτυξη και ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία.

Τι είναι οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις;

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις  είναι οι διαδικασίες με τις οποίες ο δημόσιος τομέας προμηθεύεται προϊόντα, υπηρεσίες ή εργασίες, χρησιμοποιώντας πράσινα κριτήρια κατά την αξιολόγηση προσφορών.

Με βάση το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, οι δημόσιες υπηρεσίες προμηθειών μπορούν να χρησιμοποιούν περιβαλλοντικά κριτήρια κατά την προκήρυξη διαγωνισμών και την αξιολόγηση των προσφορών, δεδομένου ότι ταυτόχρονα ικανοποιούνται οι βασικές αρχές της διαφάνειας, της ισότιμης μεταχείρισης και της μη διάκρισης.

Γιατί να υιοθετήσουμε τις ΠΔΣ;

Με τις ΠΔΣ, οι υπηρεσίες προμηθειών μπορούν:

  • να μειώσουν το ενεργειακό και οικολογικό τους αποτύπωμα, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
  • να μειώσουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον
  • να συμβάλλουν στην αεϊφορική χρήση των φυσικών πόρων
  • να προωθήσουν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα
  • να λειτουργήσουν ως παράδειγμα για των ιδιωτικό τομέα
  • να εξοικονομήσουν δημόσιους πόρους, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος κύκλου ζωής. 

Πως μπορώ να εφαρμόσω τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη θεσπίσει πράσινα κριτήρια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, στη διαδικασία σύνταξης των προκηρύξεων και διαγωνισμών. Παρατίθενται, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παραδείγματα κριτηρίων για δέκα ομάδες προϊόντων και υπηρεσιών που -λόγω των
επιπτώσεών τους στο περιβάλλον ή των περιθωρίων περιβαλλοντικής βελτίωσης, ή του οικονομικού αντικτύπου ή της πολιτικής ή παραδειγματικής λειτουργίας τους - έχουν κριθεί ως τα πλέον κατάλληλα για «πρασίνισμα-ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης» στο πλαίσιο των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων.

Τα κριτήρια έχουν διαμορφωθεί για προϊόντα που εμπίπτουν στις ακόλουθες ομάδες προϊόντων και υπηρεσιών:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2010 κατέληξε σε 8 επιπλέον κριτήρια για τις εξής κατηγορίες: υαλοπίνακες, θερμομόνωση, υλικά σκληρού δαπέδου, πάνελ τοίχου, συμπαραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευή οδικού δικτύου και σήμανση, φωτισμός οδών και σηματοδότηση, κινητά τηλέφωνα. (ιστοσελίδα στα αγγλικά)

Προς ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Για την αποτελεσματική εφαρμογή των ΠΔΣ απαιτείται η εκπόνηση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες προμηθειών του δημοσίου, την ετοιμότητα της ελληνικής αγοράς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η χώρα δυστυχώς βρίσκεται πολύ πίσω στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ΠΔΣ. Προκειμένου να αναπληρώσουμε τον χαμένο χρόνο, να βελτιώσουμε την ποιότητα και τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές της εγχώριας παραγωγής, ώστε να γίνει ανταγωνιστική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, απαιτείται η συμβολή όλων των ενδιαφερόμενων μερών τόσο στην διαμόρφωση του εθνικού σχεδίου δράσης, στον καθορισμό στόχων και την εφαρμογή του σχεδίου, όσο και στην ενημέρωση της αγοράς. 

Έρευνα αγοράς για προϊόντα και υπηρεσίες της Ελληνικής αγοράς με περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Πρόσκληση Συμμετοχής Παραγωγών, αντιπροσώπων και μεταποιητών.

Διεξάγεται έρευνα προϊόντων και υπηρεσιών με περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά στην ελληνική αγορά με στόχο την αποτίμηση του βαθμού ετοιμότητας της ελληνικής αγοράς για την εισαγωγή ‘πράσινων’ προδιαγραφών κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες:

Διυπουργική Επιτροπή για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Έργο της αποτελεί η χάραξη Εθνικής Πολιτικής και η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Συμβάσεων.  Η Επιτροπή θα υποστηρίξει την έγκαιρη ενημέρωση των προμηθευτών του δημοσίου και της αγοράς γενικότερα, δημιουργώντας ένα πλαίσιο συνεργασίας, συστήνοντας ομάδες εργασίας και συντονίζοντας τις απαραίτητες δράσεις για τη σύνταξη περιβαλλοντικών κριτηρίων, όπως και την επιλογή κατηγοριών προϊόντων και υπηρεσιών στα οποία θα εφαρμοστούν τα περιβαλλοντικά κριτήρια. Η Διυπουργική Επιτροπή είναι μη αμειβόμενη.

Σύνθεση

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Εκπαιδευτικό Βοήθημα για τις Πράσινες Δημόσιες
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Εγχειρίδιο για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
Ενημερωτικό Έντυπο Συνεδρίου (30 Ιουνίου 2010)

Θεσμικό Πλαίσιο

Νόμος 3855/2010, Άρθρο 18  – Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
COM (2008) 400 – Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην υπηρεσία του περιβάλλοντος"

Συνδέσεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Μηνιαίο Δελτίο για τις ΠΔΣ
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις – Εκπαιδευτικό Υλικό
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας – Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις 

 

bostanci escort
Swiss Replica watches
bedava bonus veren siteler
olgun porno
bonusdolu.com
antalya escort
xxx fox vidos old woman fuck hard
bodrum escort
escort ankara
porno