en-USel-GR

Η Διαβούλευση στο Διαδίκτυο

Στο πλαίσιο της ανοικτής διακυβέρνησης και με σκοπό να εξασφαλιστεί η πληροφόρηση και συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία διαμόρφωσης των αποφάσεων, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής διαβούλευσης των σχεδίων νόμων και αποφάσεων της κυβέρνησης.


 

Δημόσια Διαβούλευση

Δημοσιευμένα Άρθρα | Αρχεία | Αναζήτηση

11
Μαϊ // 2020

Διαβούλευση του έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ (ΣΧΘ) ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΔ)»

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)/Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος» ανακοινώνεται ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων, βασικά στοιχεία της διακήρυξης του έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ (ΣΧΘ) ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΔ)», προϋπολογισμού 2.746.650,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το προς διαβούλευση αρχείο αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr), στον σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» με μοναδικό κωδικό 20DIAB000009687.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα ανάρτησής της στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

O σχολιασμός είναι άμεσος και διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες που αναγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο: www.eprocurement.gov.gr

04
Μαϊ // 2020

Δημόσια Διαβούλευση για τον Συντονισμός της Εκπόνησης των Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου (ΣΧΘ) και των Σχεδίων Δράσης (ΣΔ)

Από το Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)/ Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος» ανακοινώνεται ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων, βασικά στοιχεία της διακήρυξης του έργου «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ (ΣΧΘ) ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΔ)», προϋπολογισμού 253.350,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το προς διαβούλευση αρχείο αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr), στον σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» με μοναδικό κωδικό 20DIAB000009536.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα ανάρτησής της στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

O σχολιασμός είναι άμεσος και διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες που αναγράφονται στον σύνδεσμο http://www.eprocurement.gov.gr/

09
Δεκ // 2019

Δημόσια Διαβούλευση για τη Μακροχρόνια Στρατηγική για την Ενέργεια και το Κλίμα

Η Μακροχρόνια Στρατηγική για το έτος 2050, αποτελεί για την Ελληνική Κυβέρνηση έναν οδικό Χάρτη για τα θέματα του Κλίματος και της Ενέργειας, στο πλαίσιο της συμμετοχής της χώρας  στο συλλογικό Ευρωπαϊκό στόχο της επιτυχούς και βιώσιμης μετάβασης σε μια οικονομία κλιματικής ουδετερότητας έως το έτος 2050 σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι σαφές ότι η μακροχρόνια στρατηγική αναπτύσσεται συμπληρωματικά στο ΕΣΕΚ, το οποίο και αποτελεί το κεντρικό στρατηγικό σχέδιο βάσει του οποίου υλοποιούνται συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής στους τομείς της ενέργειας και του κλίματος. Το σημείο εκκίνησης σε επίπεδο νέων μέτρων πολιτικής και της εφαρμογής τους, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας στρατηγικής, είναι το έτος 2030, και ο σχεδιασμός αυτών εξαρτάται τόσο από το ακριβές ενεργειακό μείγμα που θα έχει διαμορφωθεί τότε όσο και από τις αντίστοιχες τεχνικο-οικονομικές συνθήκες.

Η μακροπρόθεσμη στρατηγική εξετάζει το φάσμα των διαθέσιμων επιλογών που μπορούν να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και αποτελεί μέσο συνεκτικής στρατηγικής και εφαρμογής διατομεακών μέτρων πολιτικής. Επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η μετάβαση αυτή είναι κοινωνικά δίκαιη και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και της βιομηχανίας, εξασφαλίζοντας θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας, αντιμετωπίζοντας παράλληλα και άλλες περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Καλούμε την κοινωνία των πολιτών  να συμμετέχει από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για τη Μακροχρόνια Στρατηγική για το 2050. Η διάρκεια της διαβούλευσης εκτείνεται μέχρι και την 19η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00.

Ο  Υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αρμόδιος για θέματα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
Γεράσιμος Θωμάς

Μακροχρόνια Στρατηγική για το 2050

11
Ιουλ // 2019

Δημόσια διαβούλευση για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στην στην ΠΑΥ Β7 (Μέγαρα) της Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πανόρμου 2, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα), ως Αρχή Σχεδιασμού σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στην περιοχή των Μεγάρων (εντός της Π.Α.Υ. Β.7), της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β’ 1225), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. οικ. 40238/2017 (Β’ 3759) όμοιά της:

Α) ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του Φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του συγκεκριμένου σχεδίου προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό,
Β) προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως ή / και ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ. (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 114 73 Αθήνα, sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

05
Ιουλ // 2019

Δημόσια Διαβούλευση για την Εθνική Έκθεση του Άρθρου 12 της Οδηγίας των Πτηνών (Οδηγία 2009/147/ΕΚ)

Ξεκίνησε η διαβούλευση για την Εθνική Έκθεση του άρθρου 12 της Οδηγίας των Πτηνών (Οδηγία 2009/147/ΕΚ) για την περίοδο 2013-2018. Η έκθεση εκπονήθηκε βάσει προσχεδίου που είχε συνταχθεί το 2015 στο πλαίσιο του έργου «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στην Ελλάδα», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013». Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει επώνυμα τα σχόλιά του έως την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση art12@prv.ypeka.gr.
 
Η Εθνική Έκθεση του άρθρου 12 της Οδηγίας των Πτηνών για την περίοδο αναφοράς 2013-2018 έχει προθεσμία υποβολής την 31η Ιουλίου 2019.
Η εκπόνηση της Εθνικής Έκθεσης του άρθρου 12 για την περίοδο αναφοράς 2013-2018, βασίσθηκε στο προσχέδιο που παρήχθη στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντιος τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός των μελετών εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων», βάσει σχετικών παραδοτέων του επιμέρους θεματικού έργου εποπτείας που υλοποιήθηκε την ίδια περίοδο (2014-2015). Το εν λόγω προσχέδιο της έκθεσης εκπονήθηκε στην ισχύουσα μορφή για την περίοδο αναφοράς 2008-2012 και ενσωμάτωνε μερικώς τα αποτελέσματα των εργασιών πεδίων που εκπονήθηκαν το 2015 από τους Φορείς Διαχείρισης ή τους αναδόχους αυτών, λόγω των διαφορετικών χρόνων υλοποίησης των ανωτέρω επιμέρους έργων.

Η ισχύουσα μορφή (format) της έκθεσης για την περίοδο αναφοράς 2013-2018 παρουσιάζει σημαντικές διαφορές με τη μορφή στην οποία εκπονήθηκε το ανωτέρω προσχέδιο, οι οποίες συνοπτικά, αφορούν είτε στην εισαγωγή νέων ενοτήτων/πεδίων, είτε σε νέα προσέγγιση αναφορικά με την οργάνωση, διαχείριση ή ανάλυση της πληροφορίας υφιστάμενων ενοτήτων/πεδίων. Ενδεικτικά, από τις πλέον σημαντικές αλλαγές στη νέα μορφή της έκθεσης αποτελούν:

  • η εισαγωγή πρόσθετης ενότητας πληροφοριών αποκλειστικά για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 209/147/ΕΚ, τα οποία αποτελούν αντικείμενο θήρας στα κράτη μέλη,
  • η αλλαγή προσέγγισης στο αντικείμενο των πιέσεων και απειλών.

Ορισμένες από τις ελλείψεις του προσχεδίου σε σχέση με τη νέα μορφή της έκθεσης για την περίοδο 2013-2018, αντιμετωπίσθηκαν κατά το δυνατόν και σε συνεργασία με τη Δ/νση Διαχείρισης Δασών του ΥΠΕΝ.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, παρήχθη το σχέδιο της Εθνικής Έκθεσης του άρθρου 12 για την περίοδο 2013-2018, το οποίο τίθεται υπόψη της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας προς δημόσια διαβούλευση. Επισημαίνεται ότι η απόδοση (μεταφορά και προσαρμογή) του όγκου της πληροφορίας, από το προσχέδιο στη νέα απαιτούμενη μορφή της έκθεσης, έγινε στη βάση ορισμένων παραδοχών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων οι οποίες επεξηγούνται στη συνέχεια. Το σύνολο των οδηγιών και των εργαλείων της ΕΕ για την εκπόνηση της έκθεσης είναι αναρτημένα στην Πύλη Αναφοράς του άρθρου 12.

Σχετικά αρχεία:

Σελίδα 3 από 6Πρώτη   Προηγούμενο   1  2  [3]  4  5  6  Επόμενο   Τελευταία   
bostanci escort
Swiss Replica watches
bedava bonus veren siteler
olgun porno
bonusdolu.com
antalya escort
xxx fox vidos old woman fuck hard
bodrum escort
porno
pornolar
escort ankara
xnxx hd xxx tube film bokep pornos grandexxx desi porn film porno