en-USel-GR

Η Διαβούλευση στο Διαδίκτυο

Στο πλαίσιο της ανοικτής διακυβέρνησης και με σκοπό να εξασφαλιστεί η πληροφόρηση και συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία διαμόρφωσης των αποφάσεων, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής διαβούλευσης των σχεδίων νόμων και αποφάσεων της κυβέρνησης.


 

Δημόσια Διαβούλευση

Δημοσιευμένα Άρθρα | Αρχεία | Αναζήτηση

23
Απρ // 2019

Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την μορφή του Μακροχρόνιου Μηχανισμού Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο που έχει διαμορφωθεί σχετικά με την μορφή και λειτουργία του Μακροχρόνιου Μηχανισμού Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος (ΜΜΑΕΙ).
 
Συνοπτικά στο πρώτο κεφάλαιο του σχεδίου γίνεται μία επισκόπηση του προτεινόμενου ΜΜΑΕΙ με τον ορισμό του προϊόντος και της παρεχόμενης υπηρεσίας, της σύναψης Συμβολαίου Διαφορών (CfD), της τιμής αναφοράς (reference price) και της τιμής άσκησης του δικαιώματος του συμβολαίου (strike price).
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία διαμόρφωσης της καμπύλης ζήτησης για δυναμικό παραγωγής (π.χ. βαθμός αξιοπιστίας, κόστος εγκατάστασης νεοεισερχόμενης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής κ.α.) βάσει της οποίας διενεργείται η διαγωνιστική διαδικασία.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πάροχοι της υπηρεσίας στο πλαίσιο του προτεινόμενου ΜΑΕΙ  καθώς και ο τρόπος συμμετοχής τους στον Μηχανισμό.
Στο τέταρτο κεφάλαιο του σχεδίου αποτυπώνεται η διαδικασία αξιολόγησης και προεπιλογής στην οποία θα υπόκεινται όλοι οι επιλέξιμοι πάροχοι της υπηρεσίας  ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται λεπτομέρειες εφαρμογής της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Στο έκτο και έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις που θα συνοδεύουν την σύναψη της σύμβασης στο πλαίσιο του παρόντος Μηχανισμού, και τα πρόστιμα-ποινές σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που θα απορρέουν από τις συμβάσες αυτές.
Τέλος στο όγδοο και ένατο κεφάλαιο περιγράφονται ο τρόπος αποζημίωσης των επιλεγέντων στον ΜΜΑΕΙ, ο τρόπος επιμερισμού των σχετικών χρεώσεων στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και οι βασικές αρχές ενός επιπρόσθετου συστήματος ελέγχου και εποπτείας της λειτουργίας του ΜΜΑΕΙ. 

Τα σχόλια και οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη στην τελική διαμόρφωση και την βελτίωση της ποιότητας και πληρότητας  του προτεινόμενου Μηχανισμού και ακολούθως το ΥΠΕΝ θα κοινοποιήσει την ως άνω πρόταση στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 10 Μαϊου 2019 και ώρα 14:00.

Τα σχόλια και οι προτάσεις της διαβούλευσης παρακαλούμε να στέλνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mmaei@prv.ypeka.gr

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.
 
 
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γεώργιος Σταθάκης
 
Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης

01/07/2019 – Διευκρινίσεις για τον Μακροχρόνιο Μηχανισμό Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος
 
Σε συνέχεια της δημόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου του «Μακροχρόνιου Μηχανισμού Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος» (ΜΜΑΕΙ), το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ευχαριστεί όλους τους ενδιαφερόμενους για την ουσιαστική τους συμβολή.
 
Στο πλαίσιο αυτό δημοσιεύονται ορισμένες διευκρινίσεις αναφορικά κυρίως με τη σκοπιμότητα υλοποίησης του μηχανισμού, καθώς και η Μελέτη Επάρκειας του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ για την περίοδο 2019-2030 και περίληψή της στα αγγλικά. Εντός του 2019 θα δημοσιευτεί νέα μελέτη επάρκειας από τον Διαχειριστή, λαμβάνοντας υπόψη επικαιροποιημένα δεδομένα.
 
Υπενθυμίζεται ότι το δημόσιο αγαθό της αξιοπιστίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί κεντρικό στόχο του σχεδιασμού και της λειτουργίας του. Ο μηχανισμός αφορά σε μία από τις βασικές πτυχές της αξιοπιστίας του συστήματος, στην επάρκειας ισχύος παραγωγής, η οποία παρέχεται από μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή ισοδύναμες πηγές, όπως π.χ. παρόχους απόκρισης ζήτησης. Είναι εν γένει τεχνολογικά ουδέτερος με ορισμένα πλεονεκτήματα για μονάδες ΑΠΕ.
 
Η ικανότητα των αμιγώς ενεργειακών αγορών («energy-only markets») ηλεκτρισμού να στείλουν τα κατάλληλα οικονομικά σήματα για να προωθηθούν οι απαιτούμενες επενδύσεις για τη επίτευξη της επάρκειας ισχύος παραγωγής έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υποστηρίζεται περαιτέρω ότι η διασφάλιση της επάρκειας μέσω των αμιγώς ενεργειακών αγορών δεν είναι ο οικονομικά αποδοτικότερος σχεδιασμός σε σύγκριση με άλλες μορφές οργάνωσης της αγοράς που βασίζονται σε συνδυασμό αγορών ενέργειας και μηχανισμών ισχύος. Προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις διασφάλισης του εφοδιασμού, πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιλέξει την εισαγωγή μηχανισμών ισχύος. Κράτη-μέλη όπως η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Γαλλία και το Ην. Βασίλειο εφαρμόζουν ήδη Μηχανισμούς Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος προκειμένου να διασφαλίσουν αποδεκτά επίπεδα αξιοπιστίας.

Ο προτεινόμενος μηχανισμός έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει και να συμπληρώσει την τρέχουσα μεταρρύθμιση της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τη μετάβαση στην ηλεκτροπαραγωγή χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ. Επίσης, είναι συμβατός με τις απαιτήσεις των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και με την αναθεώρηση της Ηλεκτρικής Οδηγίας, και είναι ανάλογος με τους ήδη εγκεκριμένους Μηχανισμούς άλλων κρατών-μελών.
 

15
Απρ // 2019

Δημόσια Διαβούλευση για την Εθνική Έκθεση του άρθρου 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) για την περίοδο 2013-2018

Ξεκίνησε η διαβούλευση για την Εθνική Έκθεση του άρθρου 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) για την περίοδο 2013-2018. Η έκθεση εκπονήθηκε βάσει προσχεδίου που είχε συνταχθεί το 2015 στο πλαίσιο του έργου «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στην Ελλάδα», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013». Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει επώνυμα τα σχόλιά του έως την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση art17@prv.ypeka.gr
 
Εισαγωγή, Γενικό Πλαίσιο Αναφοράς για την Έκθεση της περιόδου 2013-2018
Αμφίβια, Ψάρια, Χλωρίδα, Ασπόνδυλα, Θηλαστικά Ζώα, Θαλάσσια Είδη, Ερπετά, Οικότοποι, Θαλάσσιοι Οικότοποι

05
Μαρ // 2019

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για το Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης, Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Όλγας 160-162 & 25ης Μαρτίου, τκ 54646, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313305100), ως Υπηρεσία αρμόδια για τη μέριμνα έγκρισης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου - άρθρο 35 του Π.Δ. 132/2017 (Α’ 160) – του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (Β’ 1225) όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 4 της ΥΑ οικ. 40238/28.9.2017 (Β’ 3759):
 
α. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέχρι τις 6 Μαΐου 2019.
 
β. Ανακοινώνει ότι ο πλήρης φάκελος με τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ βρίσκεται στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.
 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Χάρτης Χ1, Χάρτης Χ2

08
Φεβ // 2019

Διαβούλευση επί του σχεδίου για το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), στην περιοχή Εχινάδων Νήσων & Αιτωλοακαρνανίας

23
Ιαν // 2019

Διαβούλευση επι του σχεδίου για το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση περιοχής οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών στην περιοχή της Θεσπρωτίας (ΠΟΑΥ Θεσπρωτίας)

Ανακοίνωση έναρξης διαβούλευσης ΣΜΠΕ ΠΟΑΥ Θεσπρωτίας

Σελίδα 4 από 6Πρώτη   Προηγούμενο   1  2  3  [4]  5  6  Επόμενο   Τελευταία   
bostanci escort
Swiss Replica watches
bedava bonus veren siteler
olgun porno
bonusdolu.com
antalya escort
xxx fox vidos old woman fuck hard
bodrum escort
porno
pornolar
escort ankara
xnxx hd xxx tube film bokep pornos grandexxx desi porn film porno