παρέχεται από
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
φωτογραφικό υλικό: Ροδάνθη Σεντούκα
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ » ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
 Η εφαρμογή της οδηγίας περιβαλλοντικής ευθύνης για την πρόληψη και την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών επιτυγχάνεται μέσω της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», συμβάλλοντας στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. 
 

Η οδηγία 2004/35/ΕΚ διαμορφώνει ένα κοινό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής ευθύνης, βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Σκοπός της Οδηγίας είναι η πρόληψη και η αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών, που προκαλούνται από την άσκηση δραστηριοτήτων σε:

  • Προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικότοπους, σύμφωνα με τις Οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΚ
  • Ύδατα, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ
  • Έδαφος, όταν η μόλυνση δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Η περιβαλλοντική ευθύνη και η ανάληψή της από τους υπεύθυνους φορείς εκμετάλλευσης, εφαρμόζεται στις περιβαλλοντικές ζημιές (ή την άμεση απειλή αυτών) που προκλήθηκαν από τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, όπως αυτές προσδιορίζονται στο σχετικό Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας, και υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της δραστηριότητας και της προκληθείσας ζημίας.

Το πλαίσιο που τίθεται από την Οδηγία 2004/35/ΕΚ για την ανάληψη της ευθύνης από τους υπεύθυνους φορείς εκμετάλλευσης, αποσκοπεί στην αποτροπή πρόκλησης ή στην αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας με την υιοθέτηση προληπτικών μέτρων ή μέτρων αποκατάστασης αντίστοιχα. Στην περίπτωση που καταγράφεται άμεση απειλή περιβαλλοντικής ζημιάς, ή όταν προκληθεί ζημιά, η Αρμόδια Αρχή όπως ορίζεται στην Οδηγία, μεταξύ άλλων:

  • υποχρεώνει τον φορέα εκμετάλλευσης να λάβει τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης ή αποκατάστασης, αντίστοιχα, ή
  • η ίδια η Αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης ή αποκατάστασης και στη συνέχεια ανακτά από το φορέα εκμετάλλευσης το κόστος αποκατάστασης που προκύπτει από την εφαρμογή των μέτρων.

Η Οδηγία 2004/35/ΕΚ επίσης προβλέπει ότι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επηρεάζονται ή έχουν έννομο συμφέρον καθώς και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) στις οποίες αναγνωρίζεται έννομο συμφέρον, μπορούν να υποβάλλουν στην Αρμόδια Αρχή αιτήματα ανάληψης δράσης αποκατάστασης.

Τέλος, προβλέπονται ρητά οι περιπτώσεις που εξαιρούνται από την περιβαλλοντική ευθύνη σύμφωνα με το Άρθρο 4 και το Παράρτημα IV της Οδηγίας (π.χ. σε περιπτώσεις ένοπλης σύγκρουσης, σε περιπτώσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής Διεθνών Συμβάσεων όπως της Σύμβασης του 1992 για την αστική ευθύνη συνεπεία ζημιών από ρύπανση πετρελαίου, σε δραστηριότητες με σκοπό την εθνική άμυνα, κ.ο.κ.). Η Οδηγία 2004/35/ΕΚ εφαρμόζεται από 01-05-2007.

Η Οδηγία 2004/35/ΕΚ ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το π.δ. 148/2009 (ΦΕΚ Α΄190) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον – εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου όπως ισχύει».
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (Εnvironmental Liability)

Προσδιορισμός μέτρων αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας (ΣΥΓΑΠΕΖ) 

Καθορισμός δαπανών πρόληψης/αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας (ΣΥΓΑΠΕΖ)

Κατάλογος αποφάσεων καθορισμού μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας καθώς και καταλογισμού σχετικών δαπανών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (ELD TRAINING EVENTS)

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει διοργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια  και ημερίδες για τους υπαλλήλους των Αρμόδιων Αρχών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες και το ευρύτερο κοινό για την ενημέρωσή τους.

 

| | | | | |